Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Semestrální projekt II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBSPR2 KZ 4 4C anglicky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7ABBSPR2 je podmínkou pro zápis na předmět F7ABBBP.
Garant předmětu:
Petr Kudrna
Přednášející:
Cvičící:
Petr Kudrna
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je metodické vedení studentů ve vědecko-výzkumné, nebo vývojové činnosti v oblasti působení Biomedicínských techniků. Kontrola soustavné činnosti na tématu projektu, který bude směřovat k závěrečné bakalářské práci (BP).

Sekundárním cílem předmětu je vedení studentů k systematické činnosti dokumentace řešení zadaného úkolu, aplikace zvyklostí v oboru biomedicínského inženýrství na studenty řešené úlohy, resp. projekty, a také prohloubení komunikačních dovedností studentů. V neposlední řadě také prohloubení znalosti typografických pravidel, vč. korekturních značek apod.

Studenti pracují na zvoleném tématu pod dohledem vedoucího semestrálního projektu a výsledky prezentují a diskutují v rámci semináře s nezávislou osobou (vyučující předmětu F7PBBSPR2).

Požadavky:

Téma semestrálního projektu (SPR2) musí být z oblasti biomedicínského inženýrství a musí mít vztah ke studijnímu programu. Témata jsou pro příslušný akademický rok přístupná v databázi projects.fbmi.cvut.cz

Pozn.: Nelze realizovat ekonomicko-manažerská témata, témata založená převážně na tvorbě rešerše, čisté programování, témata čistě z oblasti biologie apod. Vždy musí být součástí práce aplikace v souladu se zaměřením oboru. V tématu musí být vždy souvislost s technikou (lékařské přístroje, případně náplně práce Biomedicínského technika v klinické praxi)!

Zadání, která nebudou spadat do výše uvedených oblastí nebudou schválena.

Požadavky na udělení klasifikovaného zápočtu:

Povinná účast na všech seminářích, omluvy jsou možné pouze ze závažných důvodů.

Odevzdaný text - přehled současného stavu řešeného projektu (tématu)

Odevzdaný text semestrálního projektu dle metodiky pro BP: odevzdání tištěné verze (na sekretariát katedry) a elektronické verze do systému PROJECTS.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % posudek vedoucího

- 50 % závěrečná zpráva (posouzená vedoucím předmětu nebo garantem, či jeho zástupcem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje garant předmětu F7PBBSPR2, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Osnova přednášek:

Přednášky nejsou v rámci tohoto předmětu rozvrhovány.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

1.Úvodní seminář, aktualizace zadání projektu

2.Revize a aktualizace cílů projektu, aktualizace literární rešerše dané problematiky

3.Studentské prezentace č. 1: Identifikované cíle práce, návrh metodiky řešení projektu

4.Obsahové náležitosti kapitol – metody a použitý materiál, výsledky. Praktické ukázky vhodných a nevhodných grafů a schémat.

5.Obsahové náležitosti kapitol – diskuse, závěr. Praktické ukázky textů.

6.Studentské prezentace č. 2: Aktuální stav řešení projektu

7.Obsahové náležitosti kapitol – abstrakt, úvod

8.Studentské prezentace č. 3: Závěrečná prezentace Semestrálního projektu II

Cíle studia:

Požadavky na udělení klasifikovaného zápočtu:

Povinná účast na všech seminářích, omluvy jsou možné pouze ze závažných důvodů.

Odevzdaný text - přehled současného stavu řešeného projektu (tématu)

Odevzdaný text semestrálního projektu dle metodiky pro BP: odevzdání tištěné verze (na sekretariát katedry) a elektronické verze do systému PROJECTS.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % posudek vedoucího

- 50 % závěrečná zpráva (posouzená vedoucím předmětu nebo garantem, či jeho zástupcem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje garant předmětu F7PBBSPR2, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02368-0.

[2]MURRAY, Rowena. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills. ISBN 9780335244294.

Doporučená literatura:

[1]BEDŘICHOVÁ, Jana a Stanislav HORNÝ. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1946-3.

[2]OLŠÁK, Petr. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN 978-80-901950-1-1.

[3]ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-340-7.

[4]MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN 978-80-8063-392-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-326
Kudrna P.
10:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6172106.html