Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBCHM Z,ZK 4 2P+1C+1L anglicky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7ABBCHM je podmínkou pro zápis na předmět F7ABBFCH.
Úspěšné absolvování předmětu F7ABBCHM je podmínkou pro zápis na předmět F7ABBBCH.
Garant předmětu:
Přednášející:
Libor Holík, Iveta Horáčková
Cvičící:
Libor Holík, Iveta Horáčková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Tento kurz je zároveň uvede do studia dalších chemických disciplin na FBMI. Během laboratorního cvičení by si studenti měli osvojit základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na přípravu a analýzu látek a materiálů. Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřené na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené. Nahrazovat je možno nejvýše dvě cvičení.

Absolvování všech laboratorních úloh, napsání vstupních testů k úlohám alespoň na 60 % a odevzdání vypracovaných protokolů.

Úspěšné absolvování zápočtových testů.

Podrobnější informace viz. dokument Požadavky k získání zápočtu.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem a ústním zkoušením. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Po opravě testu následuje ústní zkoušení. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Podrobnosti v dokumentu Informace ke zkoušce.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia chemie, základní pojmy, základy analytické chemie

2. Stavba hmoty, klasifikace látek (chemické látky a směsi), struktura atomu (jádro, elektronový obal)

3. Periodický systém, periodická tabulka, periodický zákon, trendy v periodické tabulce

4. Chemická vazba, nevazebné interakce, chemický děj, klasifikace chemických reakcí

5. Základy chemické termodynamiky, základy reakční kinetiky

6. Voda a vodné roztoky, kyseliny a báze, acidobazické rovnováhy, hydrolýza

7. Základy elektrochemie

8. Kovalentní látky, molekulové látky, iontové látky

9. Kovy

10. Úvod do organické chemie

11. Názvosloví organické chemie

12. Organické látky, uhlovodíky

13. Organické látky, deriváty uhlovodíků

14. Organické látky, deriváty uhlovodíků

Osnova cvičení:

1. Laboratorní řád, školení bezpečnosti a úvod do práce v laboratoři chemie.

2. Chemické výpočty I (teoretické cvičení).

3. Chemické výpočty II (teoretické cvičení).

4. Chemické výpočty III (teoretické cvičení).

5. Test z chemických výpočtů a názvosloví.

6. Gravimetrie

7. Příprava izomorfních krystalů rušenou krystalizací.

8. Příprava bezvodé soli pyrolýzou komplexu.

9. Příprava a standardizace odměrných roztoků

10. Volumetrické stanovení obsahu účinné látky v léčivu metodou zpětné titrace.

11. Kinetická studie chemické reakce.

12. Syntéza organické sloučeniny a technika TLC.

13. Izolace přírodní látky z rostlinného materiálu.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]D. Sedmidubský, V¨. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT, Praha 2011, dostupné z http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-790-3/anotace/

[2]J. Klikorka,B. Hájek,J. Votinský: Obecná a anorganická chemie, SNTL/ALFA,Praha/Bratislava,1985

[3]Pacák J. Jak porozumět organické chemii. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1997. 315 s.

ISBN 80-7184-261-3.

[4]G. Wulfsberg: Inorganic chemistry, University Science Books, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:A-015
Holík L.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
místnost KL:A-015
Holík L.
18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6168606.html