Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Integrovaný záchranný systém a krizový management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZIZS KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Aneta Břízová, Petr Mirovský, Martin Staněk
Cvičící:
Petr Mirovský, Martin Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s právními předpisy a rozsahem činností složek integrovaného záchranného systému (IZS) v České republice. Obsah je zaměřen na činnost základních a ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací na zasaženém území a na opatření ochrany obyvatelstva. Mimo obecné zásady prevence, plánování a přípravy na mimořádné události a krizové situace je kladen důraz na praktické řešení záchranných a likvidačních prací i zajišťování ochrany obyvatelstva. Studenti budou rovněž seznámeni se zásadami taktického, operačního a strategického řízení složek IZS při společném zásahu, objasněn bude poplachový plán IZS a další významné dokumenty IZS.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: úspěšné složení zápočtového testu z minimálně 50 %; výsledná známka je tvořena na základě hodnocení aktivity a praktické činnosti v rámci cvičení a výsledku písemného testu (test je složen z 20 otázek Multiple Choice a písemných odpovědí, otázky jsou vytvořeny z témat jednotlivých přednášek).

Požadavky na studenta: 80% aktivní účast na cvičeních (dlouhodobá absence bude řešena individuálně).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do předmětu, právní předpisy, IZS v krizovém řízení a krizové stavy.

2. týden Struktura a funkce IZS, Ústřední poplachový plán IZS a typové činnosti složek IZS.

3. týden Organizace a činnost HZS ČR v rámci IZS, záchranné a likvidační práce, funkce velitele zásahu.

4. týden Organizace a činnost ZZS v rámci IZS, činnost ZZS při mimořádných událostech a organizace místa zásahu při společném zásahu složek IZS.

5. týden Organizace a činnost PČR a ostatních složek IZS.

6. týden Taktické, operační a strategické řízení složek IZS při společném zásahu.

7. týden Činnost ústředních a územních správních úřadů a jejich orgánů, právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti krizového řízení.

8. týden Opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech.

9. týden Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech, individuální ochrana.

10. týden Taktická a prověřovací cvičení.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Organizace a činnost operačních středisek jednotlivých složek IZS, včetně simulovaného nácviku jejich funkce při řešení mimořádných událostí.

3.–4. týden Simulace a nácvik řešení mimořádných událostí složkami IZS.

5.–6. týden Simulace a nácvik řešení mimořádných událostí se zaměřením na ZZS a její činnost v rámci hromadného postižení zdraví.

7.–8. týden Praktický nácvik použití osobních ochranných prostředků při řešení mimořádných událostí se zaměřením na funkci a činnost biohazard týmů ZZS.

9.–10. týden Praktický nácvik specifického transportu osob s vysoce virulentní nákazou, včetně nácviku práce s izolačním Biovakem.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠÍN, Robin et al. Medicína katastrof. 1. vyd. Praha: Galén, 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

•Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

•ŠTĚTINA, Jiří et al. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014, 584 s. ISBN 978-80-247-4578-7.

•SKALSKÁ, Květoslava, Zdeněk HANUŠKA a Milan DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana: modul I. Vyd. 1. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010, 44 s. ISBN 978-80-86640-59-4.

•Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

•FRÖLICH, Tomáš et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2014, 151 s. ISBN 978-80-263-0721-1

•BŘÍZA, Jan et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-263-0722-8.

Studijní pomůcky:

•Simulační software XVR on Scene, XVR Resource Management, osobní ochranné prostředky, Biovak.

Poznámka:
Další informace:
Doplňující studijní materiály jsou uvedeny na Moodle ČVUT stránce předmětu. https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Staněk M.
Břízová A.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Út
St
Čt
místnost KL:K-112
Mirovský P.
Staněk M.

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
místnost KL:K-112
Mirovský P.
Staněk M.

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
místnost KL:K-112
Mirovský P.
Staněk M.

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
místnost KL:K-112
Mirovský P.
Staněk M.

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6138606.html