Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná praxe bloková I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOPB1 Z 2 40XH česky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je využití teoretických a praktických poznatků v podmínkách reálné klinické praxe. Během výuky si student pod odborným vedením mentorů (smluvně zajištěných) postupně osvojuje správné postupy základní ošetřovatelské péče a adaptuje se na práci ve zvoleném oboru. Součástí odborné praxe je nácvik péče o psychickou pohodu nemocných, komunikace a edukace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•zdravotnická zařízení mající charakter komunitní, následné či dlouhodobé lůžkové péče;

•doporučena jsou zdravotnická zařízení typu léčeben dlouhodobé péče, geriatricko-rehabilitační centra, agentury domácí péče apod. zaměřená pracoviště.

Zaměření odborné praxe:

•Seznámení se s organizací oddělení, prevence nozokomiálních nákaz, hygienická dezinfekce rukou, bariérový režim, postupy dezinfekce, sterilizace. Péče o prostředí nemocného, nemocniční lůžko, manipulace s prádlem, využití pomocných zařízení lůžka. Polohování nemocných, péče o odpočinek, spánek. Zásady práce s ošetřovatelskou dokumentací.

•Obvazová technika, ošetření akutních, aseptických a septických ran, asistence u převazů. Prevence a ošetření chronických ran, včetně dekubitů. Péče o převazový vozík, sterilní stolek.

•Provádění hygienické péče u dospělého pacienta. Specifika komplexní hygienické péče o imobilního pacienta. Zajištění preventivních postupů u hrozícího, či rozvíjejícího se imobilizačního syndromu.

•Monitorace fyziologických funkcí. Měření tělesné teploty, dechu, tepu. Snímání EKG, monitorace pulzním oxymetrem. Kontrola vědomí.

•Péče o pacienta s bolestí, provádění bazální stimulace.

•Odběry biologického materiálu: moč, stolice, sputum, žaludeční a duodenální obsah, stěry, výtěry, odběry kapilární a žilní krve.

•Zajištění vyprazdňování moče, péče o pacienta s inkontinencí moče. Katetrizace močového měchýře: jednorázová, permanentní, péče o permanentní močový katétr.

•Zajištění vyprazdňování stolice. Aplikace různých druhů klyzmat. Péče o pacienta s inkontinencí stolice. Péče o stomie vyvedené v oblasti střeva.

•Přejímání a kontrola léčivých přípravků, manipulace s nimi. Zacházení s opiáty. Podávání léků per os, do dutin, na sliznice, kůží, dýchacími cestami.

•Aplikace intradermálních, subkutánních a intramuskulárních injekcí.

•Zajištění periferního žilního vstupu. Intravenózní aplikace léků. Infuzní terapie.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.

•NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8

•SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 364 s. ISBN 978-80-247-4823-8.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019, 228 s. ISBN 978-80-247-2747-9.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2099-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011, 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013, 288 s. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015, 303 s. ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•DRLÍKOVÁ Kateřina, Veronika ZACHOVÁ a Milada KARLOVSKÁ. Praktický průvodce stomika. Praha: Grada Publishing, 2015, 196 s. ISBN 978-80-247-5712-4.

•FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2007, 168 s. ISBN 978-80-247-1314-4.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

•PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada Publishing, 2008, 240 s. ISBN 978-80-247-2255-9.

•POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-3371-5.

•ZACHOVÁ, Veronika. Stomie. Praha: Grada Publishing 2010, 200 s. ISBN 978-802-4732-565.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6138306.html