Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

První pomoc

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZPP Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Pavel Böhm
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situacích a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN.

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou první pomoc.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: správné provedení praktického úkonu (bezpečný přístup k postiženému + první pomoc), ústní zkouška.

Požadavky na studenta: 90 % docházka na cvičení.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Základní neodkladná resuscitace – základní životní funkce, jejich poruchy, přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem; postup po příjezdu odborné pomoci.

3.–4. týden Základní neodkladná resuscitace – neodkladná resuscitace dětí; využití automatizované externí defibrilace.

5.–6. týden Šok a šokové stavy – rozdělení šokových stavů, protišoková opatření.

7.–8. týden První pomoc u termických traumat, poranění elektrickým proudem, chemická traumata.

9.–10. týden Krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové; vnější, vnitřní), zástava krvácení.

11.–12. týden První pomoc při vybraných neúrazových urgentních stavech.

13.–14. týden Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Základní neodkladná resuscitace dospělého – vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací.

3.–4. týden Základní neodkladná resuscitace dítěte, použití AED při KPR a externí defibrilace.

5.–6. týden Základy obvazové techniky, neodkladná první pomoc při krvácení.

7.–8. týden První pomoc u poranění pohybového aparátu – podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým, improvizovaný transport.

9.–10. týden Modelové situace: náhlé netraumatické poruchy vědomí (vazovagální kolaps, arytmie, naléhavé stavy při cukrovce hypo-, hyperglykémie, křečové stavy – epilepsie, febrilní křeče; intoxikace).

11.–12. týden Měření základních fyziologických funkcí; farmaka používaná v domácí péči.

13. týden Opakování probrané látky.

14. týden Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MALÁ, Lucie a David PEŘAN. První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016, 183 s. ISBN 978-80-7429-693-2.

•LEJSEK, Jan a kol. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2013, 271 s. ISBN 978-80-246-2090-9.

•Doporučené postupy pro KPR 2015: CPR guidelines 2015. Dostupné z: https://cprguidelines.eu/guidelines-translations.

•MÁLEK, J., A. DVOŘÁK a kol. První pomoc. 1. vyd. Praha: 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. Dostupné z: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-782.html.

Doporučená literatura:

•KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc I. Pro studenty zdravotnických oborů. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 100 s. ISBN 978-80-247-4199-4.

•KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013, 104 s. ISBN 978-80-247-4200-7.

•POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 474 s. ISBN 978-80-7262-322-8.

•PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 80 s. ISBN 978-80-247-5556-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-1
Böhm P.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
místnost KL:K-113
Böhm P.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna - sanitka
Út
místnost KL:K-113
Böhm P.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna - sanitka
St
Čt
místnost KL:K-113
Böhm P.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna - sanitka
místnost KL:K-113
Böhm P.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna - sanitka
místnost KL:K-113
Böhm P.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna - sanitka

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6133706.html