Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka pro fyziky 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZBAFM1 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Alena Doubková, Šimon Vaculín
Přednášející:
Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Šimon Vaculín
Cvičící:
Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Šimon Vaculín
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Organizace živých systémů, nebuněčné a buněčné organismy, prokaryotní a eukaryotní buňka. Molekulární a buněčná biologie. Biopolymery (nukleové kyseliny a proteiny). Molekulární genetika (genetická informace, replikace, transkripce a translace, mutace). Genetické inženýrství. Cytologie (buňka jako systém, biologické membrány a jejich funkce, membránové organely, cytoskeletární struktury). Buněčný cyklus, mitóza, jejich regulace. Diferenciace a stárnutí. Buněčné faktory a faktory zevního prostředí. Základy virologie. Viry, jejich struktura, životní cykly a reprodukce. Virový genom. Virogeny. Genetika mnohobuněčných organismů. Typy reprodukce, pohlavní rozmnožování, meióza, gamety. Oplodňování. Fenotyp a genotyp, metody hybridizace, Mendelovy zákony. Autozomální a gonozomální dědičnost. Základy cytogenetiky. Základy lidské genetiky. Lidský karyotyp, početní a strukturální aberace. Monogenní znaky, normální a patologické. Autozomální a gonozomální dědičnost. Genová vazba a genové mapování. Moderní metody studia lidského genomu. Polygenní znaky. Genetická kontrola metabolismu, farmakogenetika. Základy imunogenetiky. Genetika nádorů

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Klasifikace organismů. Podbuněčné a buněčné formy života. Stavba buněk, dělení.

2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.

3. Vztah organismů a prostředí. Úvod do ekologie člověka a vkliv faktorů zevního prostředí.

4. Obecná anatomie. Kosti HK + DK

5. Obecná fyziologie. Klouby HK + DK

6. Páteř, pánev. Lebka.

7. Lebka + spojení na páteři. Fyziologie svalové činnosti.

8. Svaly trupu. Svaly HK + DK. GIT I. Fyziologie GIT.

9. Emryologie. Demonstrace pohybového aparátu.

10. GIT II. Fyziologie GIT. Dýchací ústrojí. Dýchání.

11. Uropoetické ústrojí. Spirometrie. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.

12. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS.

13. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.

14. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.

Osnova cvičení:

1. Klasifikace organismů.

2. Ekologie člověka a vkliv faktorů zevního prostředí.

3. Obecná anatomie.

4. Obecná fyziologie.

5. Fyziologie svalové činnosti.

6. Demonstrace pohybového aparátu.

7. Dýchání.

8. Spirometrie.

9. Fyziologie srdeční činnosti.

10. Fyziologie krve, srážení krve.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o organizaci živých systémů, nebuněčných a buněčných organismech, prokaryotní a eukaryotní buňke. Molekulární a buněčné biologii.

Schopnosti:

Orientace v oblasti obecné genetiky a genetiky člověka, schopnost klasifikace organismů, využití obecné anatomie a fyziologie pro potřeby radiologického fyzika.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Linc R., Doubková A., Anatomie hybnosti, I. - III. díl, Praha, Karolinum, 1998

[2] Stingl J., Anatomie - učební texty pro bakalářské studium. 3. LF UK, Praha 1994

Doporučená literatura:

[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996

[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997

[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6107706.html