Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy preventivního lékařství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16HEM Z 1 1P+0C česky
Garant předmětu:
Ariana Lajčíková
Přednášející:
Anna Horňáková
Cvičící:
Anna Horňáková
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět poskytuje přehled z oblasti obecné a komunální hygieny prostředí. Orientovaný je především na hygienické požadavky pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky. Obecná a komunální hygiena: Hygiena v teorii a praxi. Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace. Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní prostředí: Hygiena práce. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. Podmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění). Osvětlení: Hodnoty určujících parametrů. Vizuální pohoda. Teplo: Základní parametry. Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský organizmus. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí: Ochrana zdraví při práci. Hygiena povrchů a nátěrů. Bezpečnost pracovního prostředí: Bezpečnost konstrukcí. Požární bezpečnost. Bezpečnost při užívaní. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci: Základní pojmy. Opatření na předcházení onemocněním. Povinnosti na úseku ochrany zdraví. Zařízení pracovišť řazení pracovišť do kategorií. Vyhlašování rizikových prací. Druhy pracovních úrazů. Registrace a jejich evidence. Hlášení pracovních úrazů a zjišťovaní a vyšetřovaní jejich příčin. Hlášení pracovních úrazů a poruch technických zařízeních, zjišťovaní a vyšetřování jejich příčin.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Hygiena v teorii a praxi. Organizace hygienického dozoru, historie oboru.

2. Hygiena životního prostředí ? bioindikátory a biomarkery znečištění.

3. Základní hygienické požadavky na pracovní prostředí: fyzikální, chemické a biologické faktory.

4. Osvětlení a mikroklima.

5. Chemické škodliviny v pracovním prostředí.

6. Bezpečnost pracovního prostředí, užívání osobních ochranných prostředků.

7. Aerosoly v ovzduší. Prašnost ve vnitřním prostředí

8. Opatření na předcházení onemocněním. Povinnosti na úseku ochrany zdraví: kategorizace prací, vyhlašování rizik.

U všech faktorů stručná informace o měření a hodnocení, limitních hodnotách, vlivech na zdraví a legislativních požadavcích.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o hygienických požadavcích pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky.

Schopnosti:

Definovat základní požadavky na hygienu a pravidla při činnostech spojených s medicínskými aplikacemi využívající ionizující záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Bencko, V. a kol. : Hygiena - učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Karolinum Praha, 2002

Doporučená literatura:

[2] Fuchs A., Škodlivé a nebezpečné faktory pracovního procesu, Praha 1988

[3] Zothová Jiřina, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, učební text, I. Část, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, učební text, II. Část, Brno, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995.

[4] Hlína Jiří, Riziko hluku v životním a pracovním prostředí, Brno, IDV SZP, 1991.

[5] Lener Jaroslav, Medical hygiene, Praha, Karolinum, 1997.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6107606.html