Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Urban Roads

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36MEK_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Ludvík Vébr
Přednášející:
Michal Uhlík, Ludvík Vébr
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Specifika místních (a zejména městských) komunikací vůči pozemním komunikacím v extravilánu, ovlivňující faktory. Bezpečnost dopravy při návrhu MK. Projekční zásady, zásady výpočtu kapacity komunikací a křižovatek, zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu. Doprava v klidu – možnosti, zásady. Zajištění rozhledu na křižovatkách a přechodech pro chodce. Návrh světelného řízení, návrh koordinace. Principy zklidňování dopravy, trendy při návrhu prostoru MK

Požadavky:

Odevzdání zpracované problematiky v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu. Zkouška pro ověření znalostí studenta.

Osnova přednášek:

Specifika místních (a zejména městských) komunikací vůči pozemním komunikacím v extravilánu, ovlivňující faktory.

Bezpečnost dopravy při návrhu MK.

Projekční zásady, zásady výpočtu kapacity komunikací a křižovatek,

zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu.

Doprava v klidu – možnosti, zásady.

Zajištění rozhledu na křižovatkách a přechodech pro chodce.

Návrh světelného řízení, návrh koordinace.

Principy zklidňování dopravy, trendy při návrhu prostoru MK

Osnova cvičení:

V rámci předmětu není cvičení

Cíle studia:

Prohloubení znalostí v oblasti městského inženýrství

Studijní materiály:

•Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů),

•Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, ve znění pozdějších předpisů,

•Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů),

•Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK,

•Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

•ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11/2007), včetně Změny č. 1 (08/2011)

•ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010)

•ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (03/2011)

•ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (09/2011)

•TP 81 – Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích (12/2015)

•TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty (05/2017)

•TP 188 – Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací

Poznámka:

IZP, KD

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6094206.html