Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Transport radonu stavebními materiály a konstrukcemi

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24TRN ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Martin Jiránek
Přednášející:
Martin Jiránek, Veronika Kačmaříková
Cvičící:
Martin Jiránek, Veronika Kačmaříková
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Hlavní témata předmětu:

•Teorie difuzního a konvektivního transportu radonu stavebními materiály, matematický popis, metody řešení transportních rovnic

•Fyzikální parametry stavebních materiálů popisující transport radonu (součinitel difuze radonu, součinitel prostupu radonu, radonový odpor, difuzní délka)

•Metody detekce radonu, využití kontinuálních měřidel koncentrace radonu ke studiu transportu radonu stavebními materiály

•Princip a konstrukce zkušebních zařízení vhodných ke studiu transportu radonu stavebními materiály a ke stanovení fyzikálních parametrů popisujících tento transport

•Individuální experimenty prováděné studenty na vybraných stavebních materiálech (např. hydroizolačních, tepelně-izolačních, silikátových atd.) s cílem stanovit hodnoty vybraných fyzikálních parametrů popisujících transport radonu a jejich závislostí na teplotě, vlhkosti, homogenitě, chemickém složení, povrchových úpravách, stupni degradace atd.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Diferenciální rovnice difuze radonu ve stacionárním a nestacionárním stavu - možnosti řešení, dostupné softwarové vybavení

Principy měření součinitele difuze radonu

Požadavky na měřicí aparaturu, varianty aparatury

Konstrukční principy detektorů radonu, nejistoty měření

Zásady experimentání práce v oblasti difuze radonu

Osnova cvičení:

Vypracování zadané experimentální úlohy včetně navržení a sestavení měřicí aparatury, vyhodnocení získaných výsledků a pořízení zprávy.

Cíle studia:

Student se naučí sestavit měřicí aparaturu pro daný účel, matematicky popsat měřený fyzikální děj a zajistit soulad mezi matematickým popisem a skutečnými podmínkami měření.

Studijní materiály:

Jiránek, M. New, efficient and generally applicable design of radon-proof insulations – a proposal for a uniform approach. Radiation Protection Dosimetry (2017), Vol. 177 (1-2), pp. 121-124, doi. 10.1093/rpd/ncx139

Jiránek, M. and Svoboda, Z. A new approach to the assessment of radon barrier properties of waterproofing materials. Radiation Protection Dosimetry (2017), Vol. 177 (1-2), pp. 116-120, doi. 10.1093/rpd/ncx140

Rovenská K., Jiránek M.: Radon diffusion coefficient measurement in waterproofings – A review of methods and an analysis of differences in results. In: Applied Radiation and Isotopes 70 (2012), pp. 802-807, doi:10.1016/j.apradiso.2012.01.002

Jiránek M., Kotrbatá M.: Radon Diffusion Coefficients in 360 Waterproof Materials of Different Chemical Composition. In: Radiation Protection Dosimetry 2011; 145(1), pp. 178-183, doi: 10.1093/rpd/ncr043

Jiránek M., Svoboda Z.: Transient Radon Diffusion through Radon-proof Membranes: A New Technique for More Precise Determination of the Radon Diffusion Coefficient. In: Building and Environment 2009, 44(6), pp. 1318-1327, doi: 10.1016/j.buildenv.2008.09.017

Jiránek M, Fronka A. New technique for the determination of radon diffusion coefficient in radon-proof membranes. In: Radiation Protection Dosimetry 2008; 130(1), pp. 22-25, doi:10.1093/rpd/ncn121

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6021706.html