Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy teoretické medicíny I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKZTM1 Z,ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět zahrnuje základy z oborů teoretické medicíny, zejména anatomie, morfologie a bioetiky. Cílem první části předmětu je seznámit studenta s odbornou terminologií v přednášené oblasti a umožnit mu osvojit si základní znalosti systematické a topografické anatomie orgánů a orgánových systémů. Student by měl získat přehled o morfologii člověka, která je předpokladem pro pochopení funkčních souvislostí a podkladem pro budoucí profesní orientaci v biomedicínském prostředí.

Požadavky:

1. Zápočet:

Vypracování seminární práce (5 normostran písemného textu) na zvolené téma, seminární práce musí splňovat formální strukturu. Text může být doplněn grafickými, obrazovými přílohami, tabulkami nebo jiným materiálem, který byl při psaní použit. Práce by měla být strukturována do úvodu, teoretické části, závěru.

V rámci seminární práce student prokazuje, že dokáže na vymezeném rozsahu zpracovat dostatečně odborně zadané téma za použití odborné literatury. Práce musí obsahovat seznam použité literatury a zdrojů, citace dle norem (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2). Témata budou se studenty konzultována vzhledem k zájmu studenta o danou problematiku. Návrh témat se nachází ve studijních materiálech.

Student si téma vybírá nejpozději do 8. týdne semestru, vybrané téma si zapisuje do formuláře, který předkládá vyučujícímu. Student zašle seminární práci elektronickou formou ve formátu doc. 14 dní před plánovaným termínem zápočtu na e-mailovou adresu vyučujícího.

2. Zkouška:

Předpokladem je zvládnutí teoretických základů z přednášené látky. Zkouška se skládá ze dvou částí:

- z multiple choice testu, nezbytná alespoň 50% úspěšnost dle stupnice ECTS, celkový počet otázek 20;

- z hodnocení seminární práce zpracované v rámci zápočtu.

Výsledná známka je průměrem hodnocení obou částí.

Upozornění: interval mezi napsáním testu v řádném a opravném termínu nebo mezi opravnými termíny musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Předmět zahrnuje základy z oborů teoretické medicíny, zejména anatomie, morfologie a bioetiky. Cílem první části předmětu je seznámit studenta s odbornou terminologií v přednášené oblasti a umožnit mu osvojit si základní znalosti systematické a topografické anatomie orgánů a orgánových systémů. Student by měl získat přehled o morfologii člověka, která je předpokladem pro pochopení funkčních souvislostí a podkladem pro budoucí profesní orientaci v biomedicínském prostředí.

Osnova přednášek:

1. Úvod do anatomie, historie oboru, postavení anatomie v biologických vědách, druhy anatomie, metodologie anatomie, uchování anatomických preparátů

2. Anatomické názvosloví, osy, roviny a směry, odborná terminologie

3. Buňka, typy lidských buněk, tkáň, orgán

4. Pohybový aparát: kostní tkáň, kost jako orgán: složení, růst, spojení kostí

5. Pohybový aparát: kosterní soustava

6. Pohybový aparát: svalová tkáň - typy, uspořádání, svalová aktivita

7. Pohybový aparát: svalové skupiny

8. Krevní oběh

9. Dýchací soustava

10. Trávicí soustava

11. Vylučovací, reprodukční soustava

12. Kůže, termoregulace

13. Řídicí systémy lidského organismu: Endokrinní systém

14. Řídicí systémy lidského organismu: Nervové řízení organizmu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Čtvrté vydání. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-450-7.

[2] ROHEN, Johannes W. a Elke LÜTJEN-DRECOLL. Anatomie v přehledech a schématech. Přeložil Ondřej NAŇKA. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0669-1.

Doporučená literatura:

[1] ČIHÁK, Radomír. Anatomie I-III. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016.

[2] ROKYTA, Richard. Somatologie. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 260 s. ISBN 978-80-7552-306-8.

[3] GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka I. Praha: Grada, 2014, 336 s. ISBN 978-80-247-4012-6.

[4] GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka II. Praha: Grada, 2017, 432 s. ISBN 978-80-247-4156-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-110
Dingová Šliková M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna fyziologie

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5957106.html