Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Management a administrativa ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKMAZ KZ 1 1P česky
Přednášející:
Jiří Černý (gar.)
Cvičící:
Jiří Černý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy fungování zdravotnických systémů v zahraničí a v České republice, jejich financování. Řízení zdravotnických institucí. Kvalita zdravotních služeb a její vyhodnocování. Ekonomické činnosti zdravotnických organizací.

Požadavky:

Tematické okruhy zápočtu odpovídají tématům jednotlivých přednášek. Minimální počet bodů pro splnění testu je 15 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna až tři).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Specifika managementu ve zdravotnictví.

2.Zdravotní politika, zdravotnické instituce v ČR.

3.Zdravotnické systémy ve světě a v ČR. Zdravotní pojištění. Financování zdravotnictví, ekonomické aspekty zdravotních služeb.

4.Pracovníci ve zdravotnictví, personální řízení, kategorizace prací ve zdravotnictví. Pracovně právní odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví.

5.Pacient a jeho práva, zdravotnický pracovník a jeho práva. Legislativa a etické kodexy.

6.Etika ve zdravotnictví. Etický kodex ČLK, Kodex pracovníků nelékařských oborů, lidská práva a práva pacientů (Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti). Lege artis. Právní spory ve zdravotnictví, nejčastější příčiny, druhy sporů, možnost obrany. Ochrana osobních údajů a sdělování informací.

7.Management rizik ve zdravotnictví.

8.Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření, systémy řízení kvality. Akreditace zdravotnických zařízení a její význam. Standardizace.

9.Administrativa zdravotnických zařízení a informační technologie ve zdravotnictví (administrativa mezi zdravotnickými zařízeními, zdravotnické zařízení – pojišťovna, interní administrativa zdravotnického zařízení. Zdravotnická dokumentace – přístup, práva pacientů ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci, uchovávání zdravotnické dokumentace, elektronická dokumentace).

10.Základní nástroje, metody a techniky využívané v řízení nemocnic.

11.Význam informací pro práci managementu Rozhodování v činnosti manažera zdravotnického zařízení a práce s informacemi - daty.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] GLADKIJ, Ivan, ROSENLACHER, Pavel, ed. Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví : řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví : kvalita zdravotní péče a její vyhodnocování. Brno: Computer Press, 2003. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-722-6996-8.

[2] Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Doporučená literatura:

[1] PUTNOVÁ, Anna., SEKNIČKA, Pavel Etické řízení ve firmě. Grada, 2011. 166 s. ISBN 978-80-247-1621-3

[2] KARLOF, Bengt, LOVINGSON, Fredrik. Management od A do Z., ComputerPressBrno, 2006. 309 s. ISBN 80-251-1000-X.

[3] MEZEROVÁ, Veronika a Pavel ROSENLACHER, ed. Ekonomika a management ve zdravotnictví: 3. ročník : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference pořádané katedrou biomedicínské techniky : Kladno, 6. června 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 978-80-01-05277-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:C-1
Černý J.
16:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5955806.html