Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lineární algebra a diferenciální počet

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKLAD Z,ZK 6 2P+4C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PBKLAD je podmínkou zápisu na předmět F7PBKITP.
Garant předmětu:
Eva Feuerstein
Přednášející:
Jiří Neustupa
Cvičící:
Jiří Neustupa, Jana Urzová
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se se základními tématy diferenciálního počtu a se základy lineární algebry, s jejich využitím ve vybraných úlohách technické praxe. Získání početních dovedností při řešení jak cvičných, tak i aplikačních úloh technické praxe. Zlepšení schopnosti samostatně řešit zadané úlohy. Vstupní požadavky studentů na předmětu jsou:

Středoškolská matematika – algebraické výrazy, jejich úprava, zlomky, mocniny odmocniny, elementární funkce, goniometrické funkce, základní vzorce a pravidla, základy geometrie v rovině. Po absolvování předmětu studenti získají následné výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Schopnost orientovat se v probraných tématech, a souvislostech, posílení schopnosti samostatně řešit zadané úlohy a aktivizovat vlastní logického uvažování.

Požadavky:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studentaA - Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluveny předem a následně doloženy např. lék. potvrzením. Dle situace buď nahrazeny na cvičeních v tomtéž týdnu, nebo formou mimořádných úloh, které student řádně vypracuje a odevzdá svému vyučujícímu v dohodnutém termínu.

Účast na přednáškách není povinná, pokud se však student na přednášku nedostaví, je povinen si probíranou látku doplnit samostudiem a do cvičení musí přijít připraven.

B - Znalosti v rozsahu jednotlivých témat přednášek jsou kontrolovány formou mini-testů průběžně na cvičeních (celkem 8x za semestr) dále dvěma polo-semestrálními testy, které studenti absolvují v jednotném termínu společně v polovině a na konci semestru dle harmonogramu výuky předmětu pro daný akademický rok.

Každý mini-test s dvěma příklady je hodnocen celkem 5 body, tj. celkem za semestr MT v rozmezí 0 až 40 bodů.

Polo-semestrální test sestává ze 4 úloh, každá úloha je hodnocena maximálně 5 body tj. celkem 20 bodů za test.

Podmínkou udělení zápočtu je splnění bodu A a zisk minimálně 10 bodů z každého polo-semestrálního testu, tj. PT v rozmezí 20 až 40 bodů.

Za práci v semestru jsou studentovi přiděleny body takto BC= MT/8 +PT/4, tj. v rozmezí 5až 15 bodů.

Podmínkou složení zkoušky je zápočet, zapsaný v KOSu spolu s počtem bodů BC ke zkoušce.

Zkouška je pouze písemná, trvá 100 minut, není dovoleno používat kalkulačku, mobilní telefon ani jiné elektronické zařízení a sestává z:

a) 7 příkladů, hodnocených 10 bodymaximálně 70 bodů

b) 5 testů, hodnocených 1 bodem maximálně 5 bodů

c) 5 testů, hodnocených 2 bodymaximálně 10 bodů

Z této části musí student získat minimálně 42,5 bodů, tj. 50%

d) BC - body získané na cvičenímaximálně 15 bodů

Hodnocení předmětu: A: 90100, B: 8089, C: 7079, D: 6069, E: 5059, F: méně než 50

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Číselné množiny, posloupnosti, vlastnosti posloupností, limit posloupnosti.

2. Reálné funkce jedné reálné proměnné, vlastnosti, operace s funkcemi, složená a inverzní funkce.

3. Limita a spojitost funkce, nevlastní limity, limity v nevlastních bodech, vlastnosti funkcí spojitých.

4. Svislé a šikmé asymptoty grafu funkce. Derivace funkce, derivace složené funkce, derivace inverzní funkce.

5. L'Hospitalovo pravidlo, derivace vyšších řádů, lokální a globální extrémy funkce.

6. Průběh funkce, diferenciál a jeho aplikace, Taylorův polynom, parametricky definované funkce.

7. Číselné řady, kritéria konvergence, součet řady.

8. Gaussova eliminační metoda, řešení soustav lineárních rovnic, lineární prostory, podprostory, vlastnosti.

9. Lineární kombinace vektorů, lineární (ne)závislost vektorů, lineární obal, báze, dimenze, skalární součin vektorů.

10. Matice, typy matic, hodnost matice, součin matic, jednotková matice, inverzní matice, matice regulární, singulární.

11. Determinant čtvercové matice, Sarrusovo pravidlo, Laplaceův rozvoj determinantu, výpočet inverzní matice.

12. Frobeniova věta, řešení soustavy s regulární maticí pomocí inverzní matice, Cramerovo pravidlo.

13. Vlastní čísla a vlastní vektory matice, velikost vektoru, úhel dvou vektorů, vektorový a smíšený součin,

14. Vybrané partie z analytické geometrie v E2 a v E3, kuželosečky, kvadriky.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Test vstupní - středoškolská matematika (nezapočítává se do hodnocení). Číselné množiny. Posloupnosti, vlastnosti

2. Přehled elementárních funkcí. Operace s funkcemi, složená funkce, inverzní funkce. Limita funkce. Spojitost funkce.

MT1- posloupnosti, vlastnosti.

3. Svislé a šikmé asymptoty, grafu funkce. Derivace, pravidla pro výpočet derivace. Tečna a normála ke grafu funkce.

MT2 – funkce, vlastnosti, limita funkce, spojitost.

4. Derivace složené funkce, derivace inverzní funkce, aplikace derivace, diferenciál funkce, L'Hospitalovo pravidlo.

MT3 – asymptoty, limita funkce, derivace.

5. Aplikace derivace – monotonie, konvexní a konkávní funkce, vyšetřování průběhu funkce.

MT4 – tečna ke grafu funkce, diferenciál.

6. Taylorův polynom. Číselné řady, kritéria konvergence, součet řady. Geometrická řada, alternující řada.

MT5 – L'Hospitalovo pravidlo, monotonie funkce.

7. Opakování témat z diferenciálního počtu. Gaussova eliminační metoda řešení SLAR.

8. Lineární kombinace vektorů, lineární (ne)závislost skupiny vektorů.

9. Lineární obal skupiny vektorů, vektorový prostor (VP), báze a dimenze VP.

10. Skalární součin vektorů. Matice, hodnost matice, operace s maticemi.

MT6 – konvergence/divergence řady, součet geometrické řady.

11. Determinant čtvercové matice, Sarrusovo pravidlo, Laplaceův rozvoj determinantu, výpočet inverzní matice.

MT7 – Gaussova eliminační metoda, lineární závislost/nezávislost vektorů.

12. Řešitelnost SLAR, výpočet všech řešení SLAR. Inverzní matice – výpočet pomocí determinantů. Cramerovo pravidlo a

13. Vlastní čísla a vlastní vektory čtvercových matic.

MT8 – operace s maticemi, výpočet determinantu, Sarrusovo pravidlo, Laplaceův rozvoj.

14. Úlohy z analytické geometrie v E2 a E3. Kuželosečky, kvadriky. Opakování před 2. polo-semestrálním testem.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]OLŠÁK, P.: Úvod do algebry, zejména lineární. Praha, ČVUT, 2007, ISBN 978-80-01-03775-1

[2]TKADLEC, J.: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. Praha, ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03039-3.

Doporučená literatura:

[3]KRAČMAR, S., MRÁZ, F., NEUSTUPA, J.: Sbírka příkladů z Matematiky I. Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha 2017

Studijní pomůcky:

Eva Feuerstein: Texty přednášek a pracovních listů pro cvičení.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:C-1
Neustupa J.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
Út
St
místnost KL:B-430
Urzová J.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-430
Urzová J.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5955106.html