Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Normy a metrologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16NAM ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Pavel Novotný
Přednášející:
Pavel Novotný
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle a náplň metrologie, interpretace veličin a jednotek záření v metrologii, teoreticky a experimentální základy metrologie (chyby měření, relativní a absolutní měření, zpracování dat a vyhodnocení výsledků měření, etalony záření a radionuklidů), stanovení základních veličin záření (aktivita, emise zdroje, expozice, absorbovaná dávka), porovnávací měření; metrologicky zákon a příslušné předpisy.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Základy obecné metrologie.

2. Úvod do legální metrologie, veličiny a jednotky, zákon a vyhlášky, stanovená měřidla.

3. Organizace metrologické návaznosti v ČR, schemata návaznosti.

4. Metrologie aktivity, absolutní metoda, proporcionální detektor a jiné druhy detektorů, Townsendova lavina.

5. Kapalné scintilátory - nový nástroj pro metrologii aktivity, koincidenční metoda stanovení aktivity

6. Příprava vzorků pro měření aktivity absolutní metodou.

7. Standardizace neutronových radionuklidových zdrojů, manganová lázeň.

8. Sekundární etalonáž aktivity, studnové ionizační komory, státní metrologická kontrola kalibrátorů v ČR.

9. Zpracování dat, nejistoty typu A,B , pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka apod., typické nejistoty polovodičové spektrometrie a stanovování aktivity

10. Kalorimetrie jako absolutní metoda, metody měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.

11. Standardizace expozice a kermy, air-free komora, dutinová komora.

12. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.

13. Měření malých proudů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o interpretaci veličin a jednotek ionizujícího záření v metrologii. Systém zpracování dat a vyhodnocení výsledků včetně chyb a nejistot.

Schopnosti:

Zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data dle odpovídajících norem metrologie. Stanovit základní veličiny ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Sabol J., Úvod do metrologie ionizujícího záření, Vyd. ČVUT Praha 1982

Doporučená literatura:

[2] Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

[3] Boháček, J., Metrologie, Vyd. ČVUT Praha, 2017

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5954506.html