Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistická analýza a vyhodnocení technologických dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP13SAV Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Martin Molhanec
Přednášející:
Martin Molhanec
Cvičící:
Martin Molhanec
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na vyhodnocení a zpracování technologických dat, tj. dat získaných měřením technologických (procesních) veličin, ale i dat získaných z jiných zdrojů. Studenti se seznámí s formáty dat získaných měřením v průmyslu, s jejich načtením do vhodné aplikace, zpracováním (filtrování a transformace), vyhodnocením (statisticky a graficky) a uložením těchto dat a získaných výsledků ve vhodné formě pro další zpracování. Dále se seznámí se základními statickými veličinami, které se používají při analýze dat. Také se seznámí s různými způsoby vizuálního zobrazení získaných dat (různé typy grafů). Mimo zpracování dat získaných měřením se bude předmět zabývat také získáním a zpracováním dat z Internetu, nebo dalších zdrojů, například z formátů .pdf a .docx. Předmět je založen na využití jazyka Python a vývojového prostředí Jupyter Notebook. O dalších systémech a možnostech (například Matlab, R, Julia) bude poskytnuta pouze stručná informace. K ukončení předmětu je požadována semestrální práce ve které student předvede, že umí tvůrčím a samostatným způsobem uplatnit vědomosti v něm nabyté.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Formáty měřených dat: csv, tsv, fixní data. Další formáty používané pro zpracování a archivaci: xml, json. Strukturovaná a nestrukturovaná data. Data na Internetu a v databázi. Textová data. Nástroje na prohlížení a práci s danými formáty dat.

2.Dávkové zpracování naměřených dat ve Windows a Linuxu. Skriptovací jazyky ve Windows a Linuxu. Použití příkazové řádky. Použití pipe a přesměrování v příkazové řádce. Vhodné nástroje na prohlížení a práci s datovými soubory z příkazové řádky. Příkazy: cat, less, tr, sed, grep, awk a další.

3.Jazyky užívané pro zpracování dat. Základy jazyka Python. Proměnné, pole, seznamy, slovníky a množiny. Funkce a třídy v jazyce Python. Příkazy větvení (If) a cyklu (For). Comprehense. Lambda funkce.

4.Práce s daty I. Datová věda. Co jsou to Tidy data. Co jsou normalizovaná data. Knihovna Pandas. Dataframe. Index. Výběr dat dle řádku a sloupečku.

5.Práce s daty II. Knihovna Pandas - pokračování. Výběr dle obsahu. Metoda Query. Třídění. Operace nad daty. Agregace a základní statistika.

6.Práce s daty III. Knihovna Pandas - pokračování. Detekce a filtrace NaN. Stylování buněk.

7.Statistika I. Populace a výběr. Statistické funkce v jazyce Python. Mean, průměr, rozptyl, standardní odchylka a další charakteristické hodnoty.

8.Statistika II. Korelace a kovariace. Lineární regrese. Testování hypotéz. Testy normality.

9.Vizualizace I. Vizualizace dat a jejich interpretace. Scatter diagram, boxplot, sloupcový diagram a histogram. Knihovna Matplotlib.

10.Vizualiazace II. Koláčový diagram. Další 2D a 3D diagramy. Zásady tvorby diagramů pro znázornění technologických dat. Popisy os. Volba barev. Knihovna Seaborn.

11.Extract-Transfer-Load (ETL). Exploratory data analysis (EDA). Machine learning (ML). Další knihovny na práci s daty. Interaktivní možnosti.

12.Stahování dat z webu. Extrakce dat z .pdf a .docx. Animace. Další náročnější témata.

13.Další systémy na zpracování dat, stručný přehled: Matlab, R, Mathematica, Julia, MathCAD. Možnosti Excelu.

14.Prezentace dat. Publikování dat. Open access. Autorská práva.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Milan Meloun, Jiří Militký.: Statistické zpracování experimentálních dat, ars magna, 1998, Praha

[2] Václav Dupač a Marie Hušková, Pravděpodobnost a matematická statistika, Karolinum, 2009

[3] M. Navara.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Skripta FEL ČVUT, 2007

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/B212/XP13SAV
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C4-264
Molhanec M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C4-264
Molhanec M.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Laborator 264
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5939806.html