Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lékařské přístroje v urgentní medicíně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DILPUM ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Petr Kudrna
Přednášející:
Petr Kudrna
Cvičící:
Jan Bruthans, Petr Kudrna
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřený na inovaci v oblasti lékařské přístrojové techniky podle posledních trendů. Předmět pokrývá inovativní technologie u klasických přístrojů, jako je např. automatické zpětnovazební řízení u mechanické ventilace plic či neinvazivní metody monitoringu parametrů životních funkcí využitelných u široké škály pacientů, nové technologie zaměřené na pokročilý kontinuální monitoring životních funkcí a biochemických parametrů, sledování hloubky anestézie, vyhodnocení vnímání bolesti, stav vodní a iontové bilance a dalších klíčových parametrů pro optimalizaci léčby pacientů nebo pro predikci komplikací a chorob.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. přednáška: Úvod do problematiky

2. přednáška: Moderní trendy v UPV, automatické řízení UPV

3. přednáška: Monitorace životních funkcí u pacientů na JIP

4. přednáška: Monitorace životních funkcí a ventilačních režimů během anestezie

5. přednáška: Monitorace vnímání bolesti a hloubky anestezie

6. přednáška: Přístroje pro bed-side monitoring a POCT

7. přednáška: Měření srdečního výdeje – invazivní a neinvazní techniky

8. přednáška: Externí debrilační přístroje

9. přednáška: Přístroje pro mimotělní okysličování (ECMO)

10. přednáška: Shrnutí, opakování

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (bloková forma výuky po 4 vyučovacích hodinách):

1. blokové cvičení: Přístroje pro anestezii – simulace na modelu

2. blokové cvičení: Přístroje pro bed-side monitoring – použití, verifikace chemickými postupy

Cíle studia:

Předmět je zaměřený na inovaci v oblasti lékařské přístrojové techniky podle posledních trendů. Předmět pokrývá inovativní technologie u klasických přístrojů, jako je např. automatické zpětnovazební řízení u mechanické ventilace plic či neinvazivní metody monitoringu parametrů životních funkcí využitelných u široké škály pacientů, nové technologie zaměřené na pokročilý kontinuální monitoring životních funkcí a biochemických parametrů, sledování hloubky anestézie, vyhodnocení vnímání bolesti, stav vodní a iontové bilance a dalších klíčových parametrů pro optimalizaci léčby pacientů nebo pro predikci komplikací a chorob.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] DOSTÁL, P. Základy umělé plicní ventilace. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, [2018]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-562-0.

Doporučená:

[1] WILCOX, S. R., Ani AYDIN a Evie G. MARCOLINI. Mechanical Ventilation in Emergency Medicine. 1. New York, NY: Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-98409-4.

[2] Hospital-based emergency care: at the breaking point. Washington, D.C.: National Academies Press, c2007. ISBN 978-0-309-10173-8.

[3] POKORNÝ, J. et al.: .Urgentní medicína. 1. vyd. Praha:Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-726-2259-5

Poznámka:

Modul D

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5876406.html