Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Soil Mechanics 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135SOM1 Z 3 2P+1C anglicky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 135SOM1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 135SOM2
Garant předmětu:
Tomáš Štor
Přednášející:
Tomáš Štor
Cvičící:
Svatoslav Chamra, Tomáš Štor
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na pochopení základních geologických zákonitostí a principů ve vztahu k architektuře, stavitelství a územnímu plánování. Důraz je dbán na vysvětlení vlivu geologických procesů, a to endogenních i exogenních, na horninové prostředí, a jak geologická situace ovlivňuje navrhování konstrukcí a jejich interakci s horninovým prostředím. Zároveň je věnována pozornost technickým vlastnostem hornin s ohledem na jejich využití v praxi. Součástí předmětu je také stručný úvod do regionální geologie ČR.

Požadavky:

Cvičení jsou na konci semestru zakončena poznáváním hornin.

Požadavky k zápočtu (z): zápočet se skládá ze dvou úspěšně absolvovaných samostatných částí.

1. Poznávání 8 horninových vzorků, u každého vzorku 1 bod za každou z 5 dílčích vlastností, min. pro úspěšné absolvování 60 % získaných bodů. Provádí se v rámci cvičení, zajišťují příslušní pedagogové.

2. Písemný test z látky probírané na přednáškách, min. pro úspěšné absolvování této části je 50 % získaných bodů z 15 otázek. Zajišťuje přednášející.

Osnova přednášek:

1. týden:Úvod, úloha geologie ve stavební praxi, stavba Země, teorie nové globální tektoniky, litosféra, rozdělení hornin, koloběh hornin v přírodě.

2. týden:Magmatizmus, tvary magmatických těles. Vulkanizmus, rozdělení a morfologické tvary vulkanických těles, povulkanické jevy, přehled vyvřelých a vulkanoklastických hornin.

3. týden:Usazené horniny, systém sedimentů, mechanizmus sedimentace, facie, diageneze, vrstva, souvrství, konkordance, diskordance, význam fosílií v geologii. Metamorfizmus, systém metamorfovaných hornin.

4. týden:Strukturní geologie, epirogenetické a orogenetické pohyby, tektonické poruchy, praktický význam tektonických poruch, měření, vyhodnocování a zobrazování tektonických prvků.

5. týden:Seismika, rozdělení, druhy zemětřesných vln a jejich registrace, intenzita zemětřesení, ohrožení, rozšíření v ČR a ve světě.

6. týden:Koloběh vody v přírodě, činnost povrchových vod - eroze, transport, akumulace.

7. týden:Podzemní voda, rozdělení, prameny, chemizmus, agresivní vody, vliv na stavební díla. Zvětrávání hornin, druhy, praktický význam, vznik půd, rozdělení, půdní typy.

8. týden: Svahové pohyby - faktory, klasifikace, druhy, rozšíření v ČR.

9. týden:Svahové pohyby – způsoby sanací svahových pohybů, praktické příklady, geologická činnost člověka.

10. týden: Krasové jevy, geologická činnost ledovců, geologická činnost větru.

11. týden: Geologické a inženýrskogeologické mapy. Monitoring, sondování.

12. týden: Základy regionální geologie ČR – spodní stavba.

13. týden: Základy regionální geologie ČR – svrchní stavba.

Osnova cvičení:

1. týden:Úvod. Dělení hornin dle geneze. Horninotvorné minerály. Praktické poznávání.

2. týden:Systém magmatických hornin – horniny hlubinné, žilné.

3. týden:Systém magmatických hornin – horniny výlevné, opakování magmatických hornin.

4. týden: Opakování magmatických hornin. Systém sedimentárních hornin – úvod, texturní a strukturní znaky, klastické sedimenty.

5. týden:Systém sedimentárních hornin – klastické, chemogenní a organogenní sedimenty. Opakování sedimentárních hornin.

6. týden: Systém metamorfovaných hornin – úvod, texturní a strukturní znaky; mechanicky, šokově a kontaktně metamorfované horniny, regionální metamorfóza.

Cíle studia:

Cílem studia je pochopení vlivu geologických procesů na vlastnosti horninového prostředí ve vztahu k navrhování stavebních konstrukcí. Dalším cílem je porozumění vlivu exogenních procesů na technické vlastnosti hornin a respektování základních přírodních jevů, se kterými se stavební inženýr může při své praxi setkat.

Dalším cílem je ukázat na možnosti použití přírodního kamene ve stavebnictví.

Studijní materiály:

Duff, D.: Holmes´Principles of Physical Geology, Chapman and Hall, London, New York, Tokyo, Melbourne, 1996, ISBN-13: 978-0412403200

?BS EN 1997-2:2007 Eurocode 7. Geotechnical design. Ground investigation and testing

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:B-580

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B580
místnost TH:B-580

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B580
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5873206.html