Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Analýza rizik

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCAR ZK 5 10P česky
Garant předmětu:
Jozef Ristvej
Přednášející:
Jozef Ristvej
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s významem bezpečnosti pro existenci a rozvoj společnosti, možnostmi ztráty rovnovážného stavu systému. Budou vysvětleny vztahy mezi neurčitostí, nejistotou a rizikem. Budou definována rizika a klasifikace rizik, management rizik a jeho význam v současné společnosti. Vysvětlen bude proces posuzování a řízení rizik, metody a nástroje posuzování rizik a jejich zvláštnosti v jednotlivých oblastech lidských aktivit. Rozhodovací procesy a jejich rizika.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: vypracování seminární práce.

V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi.

Osnova přednášek:

Bezpečnost systémů a procesů.

Vztah nejistoty, neurčitosti a rizika, definování rizika.

Funkce popisující riziko a jeho matematické vyjádření.

Kritéria třídění rizik a jejich podrobná klasifikace.

Management rizik a jeho význam při zvyšování úrovně bezpečnosti procesů.

Metody využívané v procesu komplexního posuzování rizik.

Posuzování rizik společenských, ekonomických, průmyslových a přírodních procesů.

Rizika rozhodovacích procesů.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s významem bezpečnosti pro existenci a rozvoj společnosti, možnostmi ztráty rovnovážného stavu systému.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

TICHÝ, M. Ovládání rizika, analýza a management. Praha: C.H.Beck, 2006, 432 s.ISBN 80-7179-415-5.

FOTR, J., DĚDINA, J., HRUZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. Praha: EKOPRES, 2000, 229 s. ISBN 80-86119-20-3.

SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3.rozš. a aktual.vyd.Praha: Grada Publishing, 2010, 360 s.ISBN 978-80-247-3051-6.

BOŽEK, F., URBAN, R. Management rizika.Brno: UO FEM, Vydavatelská skupina UO Brno, 2008, 127 s.ISBN 978-80-7231-259-7.

ČSN ISO 31000 Management rizik - Principy a směrnice.Praha: Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.

IEC/ISO 31010 Management rizik - Techniky posuzování rizik. Praha: Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.

Doporučená literatura:

ŠIMÁK. L. Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2016, 263 s.ISBN 978-80-554-1165-1.

HOLLÁ, K., RISTVEJ, J., ŠIMÁK, L. Posudzovanie rizík priemyselných procesov. Bratislava: Iura Edition, 2010, 155 s.ISBN 978-80-8078-344-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5865506.html