Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Toxikologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCTX ZK 5 15P česky
Garant předmětu:
Vladimír Pitschmann
Přednášející:
Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje toxikologii jako multidisciplinární vědu, která se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Tento předmět seznamuje posluchače se základy toxikologie, které bude moci využít při řešení různých mimořádných událostí spojených s únikem významných toxických látek. Obsahem předmětu bude vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, bezpečná práce s chemikáliemi, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám, a jedy nejnebezpečnější, včetně bojových chemických látek.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti chemie a biologie člověka.

V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě, je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Úvod do toxikologie, vymezení předmětu, definice a základní toxikologické pojmy. Rozdělení a toxikologická klasifikace chemických látek.

Metody experimentální toxikologie.

Vztahy mezi chemickou strukturou látky a toxikologickým účinkem, faktory ovlivňující toxický účinek.

Toxikokinetika a biotransformace chemických látek v organismu.

Mechanismy toxického účinku chemických látek.

Klinické projevy intoxikace.

Obecné zásady terapie otrav.

Klíčové úkoly toxikologie v ochraně obyvatelstva.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Studijní předmět představuje toxikologii jako multidisciplinární vědu, která se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Tento předmět seznamuje posluchače se základy toxikologie, které bude moci využít při řešení různých mimořádných událostí spojených s únikem významných toxických látek. Obsahem předmětu bude vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, bezpečná práce s chemikáliemi, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám, a jedy nejnebezpečnější, včetně bojových chemických látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

PATOČKA, J. Úvod do obecné toxikologie. Praha: Manus, 2003, 44 s. ISBN 80-86571-04-1.

PROKEŠ, J. a kol. Základy toxikologie. Praha: Galén, 2005, 248 s. ISBN 80-7262-301-X.

HORÁK, J., LINHART, I., KLUSOŇ, P. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: VŠCHT, 2004, 189 s. ISBN 80-7080-548-X.

BALÍKOVÁ, M. Forenzní a klinická toxikologie. Galén: Praha, 2004, 140 s. ISBN 80-7262-284-6.

SKŘEHOT, P. a kol. Prevence nehod a havárií. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009, 341 s. ISBN 978-80-86973-70-8.

GUPTA, R.C. et al. Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents. 2nd Ed. Amsterdam: Elsevier, 2015, 1198 s. ISBN 978-0-12-800159-2.

Doporučená literatura:

PATOČKA, J. a kol. Vojenská toxikologie. Praha: Grada, 2004, 178 s. ISBN 80-247-0608-3.

PITSCHMANN, V. Chemická válka ve věku atomu a DNA. Kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní. Období od roku 1945 do roku 2015. Praha: Naše vojsko, 2016, 590 s. ISBN 80-206-1632-6.

HEINZ, L. a kol. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada, 2004, 725 s. ISBN 978-80-247-0836-1.

PELZLOVÁ, D. a kol. Nejčastější otravy a jejich terapie. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2009, 163 s. ISBN 80-726-2603-8.

PELZLOVÁ, D. a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. 3. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2014, 316 s. ISBN 978-80-246-2597-3.

ŠEVELA, K., ŠEVČÍK, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopl. a aktual. vyd. Praha: Grada, 2002, 328 s. ISBN 978-80-247-3146-9.

DUFFUS, J.H., WORTH, G.J.H (Eds.) Fundamental toxicology. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2006. ISBN 978-0-85404-614-30.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5865406.html