Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie a praxe krizového managementu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCTPKM ZK 5 10P+5S česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Zdeněk Hon, Jozef Ristvej
Cvičící:
Zdeněk Hon, Miroslav Štěpán
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je objasnit podstatu krizového managementu jako uceleného souboru poznatků, přístupů, nástrojů a zkušeností ve dvou rovinách: první je věnována teoretickému vymezení podstaty krizového managementu v kontextu obecné teorie managementu, včetně podstaty managementu krizového řízení (postavení krizového managementu ve veřejné správě, teoretická východiska řešení krizových situací, objasnění příčin vzniku krizových situací, institucionální členění krizového managementu, všeobecné zásady vytváření sil a prostředků); druhá rovina je věnována lidskému a ekonomickému aspektu krizového managementu – od krizové komunikace po krizovou etiku, včetně ekonomické a věcné podstaty krizí.

V rámci studia předmětu by si měl student osvojit poznatky z aplikace teorie krizového managementu a rovněž využívat vědecké poznatky z krizového managementu při řešení bezpečnostních problémů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: zpracování, prezentování a obhájení případové studie na dané nebo zvolené téma – zpracování podkladů pro rozhodování veřejné správy v oblasti zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje území s ohledem na úkoly veřejné správy.

Osnova přednášek:

Základní vymezení krizového managementu.

Metody výzkumu a aplikace poznatků krizového managementu.

Všeobecné zásady vytváření sil a prostředků krizového managementu.

Teoretický přístup k řešení krizových situací.

Proces řešení krizových situací.

Krizové strategie a jejich vytváření.

Řízení informací pro rozhodování a softwarová podpora krizového managementu.

Role krizového manažera.

Případové studie z praxe.

Osnova cvičení:

Struktura krizového managementu v ČR.

Postavení krizového managementu ve veřejné správě.

Systém krizových stavů.

Použití stavu nebezpečí při řešení konkrétních krizových situací.

Použití nouzového stavu při řešení konkrétních krizových situací.

Identifikované typy hrozeb pro ČR.

Informační systémy pro oblast krizového managementu.

Bezpečnostní strategie ČR a její úloha v rozvoji společnosti.

Případové studie z praxe, preventivní opatření a řešení krizových jevů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je objasnit podstatu krizového managementu jako uceleného souboru poznatků, přístupů, nástrojů a zkušeností ve dvou rovinách: první je věnována teoretickému vymezení podstaty krizového managementu v kontextu obecné teorie managementu, včetně podstaty managementu krizového řízení (postavení krizového managementu ve veřejné správě, teoretická východiska řešení krizových situací, objasnění příčin vzniku krizových situací, institucionální členění krizového managementu, všeobecné zásady vytváření sil a prostředků); druhá rovina je věnována lidskému a ekonomickému aspektu krizového managementu – od krizové komunikace po krizovou etiku, včetně ekonomické a věcné podstaty krizí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

ŠIMÁK, L. Krízový manažment vo verejnej správe. 2. prepr. vyd. Žilinská univerzita v Žiline: Vydavateľstvo ŽU EDIS, 2016, 263 s. ISBN 978-80-554-1165-1.

ŠIMÁK, L., MÍKA, V., HORÁČEK, J., HUDÁKOVÁ, M. Úvod do krízového manažmentu. Žilinská univerzita v Žiline: EDIS – vydávateľstvo ŽU, 2009, 214 s. ISBN 978-80-554-0079-2.

VALÁŠEK, J a kol. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích – modul C. 1. vyd. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2008, 158 s. ISBN 978-80-86640-93-8.

Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0.

HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných krizových situací. Praha: Linde, 2011, 456 s. ISBN 978-80-7201-827-7.

BALABÁN, M. a kol. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 483 s. ISBN 978-80-246-1863-0.

ANTUŠÁK, E. Krizový management. 1. vyd. Praha: Linde, 2010. 396 s. ISBN 978-80-7357-488-8.

Doporučená literatura:

VANÍČEK, J. a kol. Právní úprava krizového řízení v ČR: vybrané problémy právní teorie i praxe. 1. vyd. Praha: Eurlex Bohemia, 2005, 402 s. ISBN 80-86861-69-4.

REKTOŘÍK, J. a kol. Krizový management ve veřejné správě – teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2004, 249 s. ISBN 80-86119-83-1.

ANTUŠÁK, E., KOPECKÝ, Z. Úvod do teorie krizového managementu I. 2. vyd. Praha: VŠE v Praze, Oeconomica, 2003, 95 s. ISBN 80-245-0548-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5865306.html