Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení a zabezpečení evakuace a nouzového přežití

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCRZE ZK 5 15P česky
Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Jiří Halaška
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami ochrany člověka při mimořádných událostech a krizových situ-acích s důrazem na jejich evakuaci. Dále je naučit zásadám řízení a všestranného zabezpečení evakuačních činností.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: samostatná písemná práce a její obhajoba, individuální úlohy, ústní zkouška.

Požadavky na studenta: přehled o hlavních právních normách z oblasti ochrany obyvatelstva, úlohách orgánů krizo-vého řízení a integrovaného záchranného systému.

V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě, je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Význam ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádné události a krizové situace.

Charakteristika a kritéria rozdělení evakuace.

Příprava obyvatelstva na sebeochranu a vzájemnou pomoc v nouzi.

Funkce řízení evakuace, podmínky, metody a principy rozhodování při evakuaci.

Rozhodovací proces a metodika činnosti evakuační komise.

Dokumentace na zabezpečení evakuace.

Plánování a evakuační postupy při objektové a plošné evakuaci.

Hodnocení evakuace osob modelováním.

Pořádkové a bezpečnostní zabezpečení evakuace.

Zdravotnické a veterinární zabezpečení evakuace.

Dopravní zabezpečení evakuace, plán dopravního zabezpečeni evakuace osob, zvířat a věcí.

Nouzové ubytování evakuovaných osob.

Zásobovací zabezpečení, rizika nouzového zásobování evakuovaného obyvatelstva.

Specifika při evakuaci zvířat a kulturních památek.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami ochrany člověka při mimořádných událostech a krizových situ-acích s důrazem na jejich evakuaci. Dále je naučit zásadám řízení a všestranného zabezpečení evakuačních činností.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválená usnesením vlády č. 805 ze dne 23.10.2013.

SEIDL, M., TOMEK, M., VIČAR, D. Evakuácia osôb, zvierat a vecí. Žilina: Žilinská univerzita, 2014, 262 s. ISBN 978-80-554-0939-9.

KRATOCHVÍLOVÁ, D., FOLWARCZNY, L., KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: Edice Spektrum Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7.

KYSELÁK, J. Kolektivní ochrana obyvatelstva – evakuace. Brno: Univerzita obrany, 2012, 73 s. ISBN 978-80-7231-898-8.

SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 165 s. ISBN 978-80-251-2989-0.

FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. Ostrava: Edice Spektrum Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, s. 125, ISBN 80-86634-92-2.

TOMEK, M. Vybrané otázky riadenia evakuácie (habilitačná práca). Žilina: FŠI ŽU, 2004.

NOVÁK, P., ŠOCH, M. Záchrana zvířat II: zásady manipulace se zvířaty. Ostrava: Edice Spektrum Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003, 164 s. ISBN 8086634329.

Doporučená literatura:

Vyhláška č. 226/2015 Sb. o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře.

FIALA, M., VILÁŠEK, J. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. Praha: Karolinum, 2011, 208 s. ISBN 978-80-24618-56-2.

TOMEK, M. Riadenie evakuačných činností s využitím vybraných metód operačnej analýzy. In: Zborník z konferencie LOGVD-2007. Žilina, FŠI ŽU, 2007, 229-238. ISBN 978-80-8070-763-7.

Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii.

BREHOVSKÁ, L. a kol. Evakuace ze zón havarijního plánování v závislosti na diferenciaci populace. Praha: Lidové noviny, 2016, 152 s. ISBN 978-80-7422-466-9.

Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5865006.html