Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Medicína katastrof

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCMK ZK 5 15P česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Jan Bříza, Leoš Navrátil
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Medicína katastrof je medicínským oborem, jehož význam spočívá zejména v kvalitní prevenci a připravenosti všech složek zdravotnického systému na řešení krizových situací a mimořádných událostí. To platí zejména při současné globalizaci světa, nekontrolovatelném přesunu obyvatelstva z jednotlivých kontinentů na jiné a následném možném ohrožení původního obyvatelstva jak po stránce zdravotnické, tak po stránce ekonomické, civilizační i spirituální. Nezbytná je odpovídající připravenost zdravotnických zařízení všech stupňů. Obecně lze právní předpisy vstupující do úpravy krizového řízení ve zdravotnictví rozdělit do čtyř základních skupin. Jedná se o legislativní normy: [a] krizové; [b] správní; [c] zdravotnické; [d] ostatní.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: základy znalostí z epidemiologie významných infekcí včetně rizik bioterorismu, poskytování první pomoci a třídění postižených metodou START, základní znalosti účinků ionizujícího záření na organismus.

V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Organizace zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví v standardní klidové situaci na úrovni státu, kraje, obce, zdravotnického zařízení, včetně mezinárodní spolupráce.

Zásady organizace zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví za krizových situací na úrovni státu, kraje, zdravot-nického zařízení, krizového ohniska.

Úkoly, kompetence a součinnost ústředních úřadů, krajských úřadů, městských a obecních orgánů, Policie ČR, Armády ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizací (ČČK, ČMMJ atd.) při zajišťování zdravotnic-kých služeb a specializovaných zdravotnických a veterinárních zásahů na úrovni státu, kraje, obce a ohniska včetně mezinárodní spolupráce.

Problematika připravenosti zdravotnických zařízení na řešení krizových situací.

Survelliance možných příčin zdravotnických krizových stavů včetně mezinárodní spolupráce (monitorování epidemiologické situace, sledování ohnisek nákazy, kontrola ovzduší, potravin a zdrojů pitné vody).

Základy teorie a praxe řízení zdravotnických zařízení různého typu s důrazem na problematiku krizové připrave-nosti. Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních.

Zvláštnosti řešení vědecko-výzkumných projektů ve zdravotnickém prostředí.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Medicína katastrof je medicínským oborem, jehož význam spočívá zejména v kvalitní prevenci a připravenosti všech složek zdravotnického systému na řešení krizových situací a mimořádných událostí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

ANTUŠÁK, E., KOPECKÝ, Z. Krizový management – úvod do teorie. Praha: Oeconomica, 2008, 98 s. ISBN 978-80-245-0951-8.

Joint Commission International. Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004, 288 s. ISBN 80-247-0629-6.

HLAVÁČKOVÁ, D., ŠTOREK, J., FIŠER, V., NEKLAPILOVÁ, V., VRASPÍROVÁ, H. Krizová připravenost zdravotnictví. Brno: NC0 NZO, 2007, 198 s. ISBN 978-80-7013-452-8.

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4.

VALÁŠEK, J., KOVÁŘÍK, F. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul C, Praha: GŘ HZS ČR, 2008 ISBN 978-80-86640-93-8.

Doporučená literatura:

Platné zákony na poli krizových stavů, ochrany veřejného zdraví, veterinární péče, IZS a kompetencí orgánů státní správy zejména:

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5864606.html