Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Devastující poranění tlakovou vlnou

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCDPTV ZK 5 10P+2S česky
Garant předmětu:
Jan Bříza
Přednášející:
Jan Bříza
Cvičící:
Jan Bříza
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podrobně objasnit mechanismy účinku tlakové vlny v důsledku exploze výbušninou nebo jadernou explozí na živý organismus, popsat její devastující účinky na jednotlivé orgány, důsledky na metabolismus, zásady poskytování laické, předlékařské a lékařské pomoci a následný praktický nácvik.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti o mechanismu a fyzikálních účincích tlakové vlny na organismus.

V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Základní fyzikální principy šíření tlakové vlny v různém prostředí.

Působení tlakové vlny na organismus v různém prostředí.

Hlavní typy poranění vzdušnou tlakovou vlnou.

Hlavní typy poranění tlakovou vlnou ve vodním prostředí.

Hlavní typy poranění tlakovou vlnou šířící se pevným prostředím.

Zásady první pomoci u poranění způsobených tlakovou vlnou.

Patofyziologie rozsáhlého termického poranění.

První pomoc u rozsáhlého popáleninového poranění a omrzlině.

Problematika poranění žíravinami.

První pomoc u poranění žíravinami.

Ztrátová poranění a první pomoc u nich.

Problematika traumatických mixtů a poskytování první pomoci.

Koordinace činností při poskytování první pomoci a transportu u hromadného výskytu devastujících poranění

Osnova cvičení:

Nácvik potřebných dovedností a zacházení s pomůckami v návaznosti na teoretickou výuku.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podrobně objasnit mechanismy účinku tlakové vlny v důsledku exploze výbušninou nebo jadernou explozí na živý organismus, popsat její devastující účinky na jednotlivé orgány, důsledky na metabolismus, zásady poskytování laické, předlékařské a lékařské pomoci a následný praktický nácvik.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

MATEK, J., ZEMAN, M. a kol. První pomoc pro bakaláře. Praha: 1. LF UK, 2013, 103 s. ISBN 978-80-260-3459-9.

ZEMAN, M., KRŠKA, Z. a kol. Chirurgická propedeutika. 3. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.

Doporučená literatura:

ZEMAN, M. et al. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2001, 575 s. ISBN 8072620932.

KÖNINGOVÁ, R., BLÁHA, J. Komplexní léčba popáleninového traumatu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 430 s. ISBN 978-80-246-1670-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5864106.html