Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Psychologické aspekty mimořádných událostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCPAMU ZK 5 10P+10S česky
Garant předmětu:
Ludmila Čírtková
Přednášející:
Ludmila Čírtková
Cvičící:
Tibor Brečka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit s kompetencemi (možnostmi a limity) psychologické pomoci či podpory v rámci zvládání mimořádných událostí. Těžiště obsahového zaměření tvoří aplikace poznatků viktimologie, psychotraumatologie, krizové intervence atp. na kontext mimořádných událostí.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti z psychologie.

Osnova přednášek:

Psychologické dimenze mimořádné události.

Profese a kompetence psychologa dle odbornosti.

Lidé v krizi – základy viktimologie.

Lidé v krizi – základy psychotraumatologie.

Extrémní prožitky stresu – vliv na osobnost. Kontakt se smrtí. Důsledky dlouhodobého stresu u pomáhajících profesí.

Krizová intervence a psychologická neodkladná pomoc (základní charakteristiky a možnosti KI a PNP pro nepsychologické profese).

Osnova cvičení:

Principy psychologické neodkladné pomoci, prevence PTSP.

Propojení krizové intervence s následnou psychosociální pomocí (návazná pomoc – podstata a možnosti).

Defusing a debriefing (kritické diskuse o efektivitě metod).

Zvláštnosti krizové intervence u specifických skupin osob (oběti terorismu, oběti přírodních katastrof).

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit s kompetencemi (možnostmi a limity) psychologické pomoci či podpory v rámci zvládání mimořádných událostí. Těžiště obsahového zaměření tvoří aplikace poznatků viktimologie, psychotraumatologie, krizové intervence atp. na kontext mimořádných událostí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 431 s. ISBN 80-86473-86-4.

MAREŠ, J. Posttraumatický rozvoj člověka. Praha: Grada, 2012, 200 s., ISBN 978-80-247-3007-3.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. 2. aktual. a přepr. vyd. Praha: Grada, 2011, 200 s. ISBN 978-80-247-2624-3.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. rozšíř. a přepr. vyd. Praha: Portál, 2012, 872 s. ISBN 80–7178–802–3.

VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada, 2009, 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9.

Doporučená literatura:

ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada Publishing, 2007, 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2.

ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014, 158 s. ISBN 978-80-262-0582-1.

KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přístup k ní. 2. vyd. Praha: Portál, 2010, 167 s. ISBN 978-80-7367-800-5.

VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2012, 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5863806.html