Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pravděpodobnost a matematická statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLPMS KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Marek Piorecký
Přednášející:
Marek Piorecký
Cvičící:
Filip Černý, Jan Štrobl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti se seznamují s principy metodologie vědeckého výzkumu, sběrem vstupních dat, formulací hypotézy, hodnocení výsledků. Základy statistických metod a jejich využití a interpretace. Probíraná látka obsahuje Náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky, transformace, Populace a výběrový soubor, Odhady parametrů, Testování hypotéz. Cvičení jsou prakticky zaměřena na práci s Microsoft Office Excel.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

V průběhu semestru se píší 4 malé testy. Za každý test lze získat max. 20 bodů. Do výsledné známky se započítávají 3 nejlépe ohodnocené testy. Tedy max. 60 bodů za malé testy. Na posledním cvičení se píše velký test, který je ohodnocen 40 body. Známka klasifikovaného zápočtu z předmětu je součtem 3 malých testů a bodů z velkého testu.

Osnova přednášek:

•Motivace. Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základní myšlenky matematického modelu. Populace a výběrový soubor.

•Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice pravděpodobnosti. Náhodné veličiny.

•Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky. Spojité náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

•Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení.

•Testování statistických hypotéz. Testy o parametrech normálního rozdělení. Testy dobré shody. Neparametrické testy.

Osnova cvičení:

•Příklad na zjištění základních znalostí programu Microsoft Office Excel. Úvod do programů Microsoft Office 2010, konkrétně tabulkového procesoru Microsoft Office Excel 2010.

•Práce s MC Office Excel 2010: Formátování dat, formátování buňky, Podmíněné formátování, zápis vzorců, klávesové zkratky, práce s listy sešitu MC Office Excel.

•Práce s MC Office Excel 2010: Řazení a filtry dat, souhrny, funkce (data a času, logické, matematické).

•Práce s MC Office Excel 2010: Grafy (bodový, spojnicový, pruhový, sloupcový, koláčový), Matematická statistika: diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

•Práce s MC Office Excel 2010: Kontingenční tabulka, kontingenční graf.

•Matematická statistika: Spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

•Matematická statistika: Hustota, distribuční funkce náhodného výběru – graf, pravděpodobnost.

•Opakování práce s MC Office Excel 2010: Statistický soubor dat (úprava formátu, práce s daty – formát, filtry, kontingenční tabulka, kontingenční graf, práce s listy sešitu MC Office Excel, diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram, spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram).

•Matematická statistika: Bodové odhady parametrů v normálním rozdělení.

•Matematická statistika: Intervalové odhady střední hodnoty v normálním rozdělení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GIBILISCO, Stan. Statistika bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2465-9.

•ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Biomedicínská statistika, 1. ISBN 978-80-246-1931-6.

•ROGALEWICZ, Vladimír. Pravděpodobnost a statistika pro inženýry. 2. přeprac. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 1998. ISBN 978-80-01-03785-0.

Doporučená literatura:

•ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0739-5.

Studijní pomůcky:

PC učebna: SW – MS Excel.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-730
Černý F.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
St
Čt
místnost KL:K-1
Piorecký M.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5859506.html