Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Klinická biochemie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLKBCH2 Z,ZK 6 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLKBCH2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLKBCH1
Garant předmětu:
Jaroslav Racek
Přednášející:
Pavla Bojarová, Daniela Obitková, Jaroslav Racek
Cvičící:
Daniela Obitková, Jaroslav Racek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace o metodikách využívajících nejnovější poznatky oboru s ohledem na současný stav rutinního použití nových postupů a technologií. Základy indikace a interpretace laboratorních metod vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám.

V praktické části přípravy získají studenti praktické dovednosti takového rozsahu, který umožní snadné zařazení absolventa do pracovních týmů klinických laboratoří.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Účast na praktických cvičeních, vypracování pracovních protokolů, zápočtový test s minimálním počtem 50 % bodů. Udělení zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce.

Požadavky na zkoušku:

Prokázání znalostí o metodách stanovení, metabolismu a významu jednotlivých analytů z oboru klinická biochemie, zkouška ústní formou.

Osnova přednášek:

•Distribuce tekutin v organismu (celková tělesná voda, intra- a extracelulární tekutina, distribuce iontů). Stanovení Na, K, Cl (metody stanovení, metabolismus a jeho regulace). Stanovení Ca, Mg, P (metody stanovení, metabolismus a jeho regulace).

•Acidobazická rovnováha (pH, pufry, činnost plic a ledvin, základní měřené a počítané parametry, odběr krve, přístrojová technika a principy měření, druhy poruch, kompenzované a kombinované poruchy). Osmolalita krve a moči, pojem osmolality gap.

•Enzymy (obecná enzymologie, definice, názvosloví, typy reakcí, faktory ovlivňující rychlost enzymové reakce, izoenzymy, makroenzymy, základní principy klinické enzymologie). Vyšetřování enzymových aktivit v klinické biochemii (principy metod a význam stanovení ALP, AMS, LPS, CHS, AST, ALT, GGT, CK, CK-MB, LD).

•Hormony (definice, dělení podle chemické struktury, stanovení hormonů, řízení sekrece hormonů, hormony hypotalamu a hypofýzy, štítné žlázy, kůry a dřeně nadledvin, pohlavní hormony). Trendy laboratorní medicíny (automatizace, integrace, konsolidace, centralizace vs. POCT, laboratorní medicíny založená na důkazech vs. personalizovaná medicína).

•Proteiny (složení, stanovení celkové bílkoviny, elektroforéza sérových proteinů, elektroforetické typy).

•Imunochemické metody (základní pojmy, imunochemické metody kvalitativní, kvantitativní, turbidimetrie a nefelometrie, metody využívající značenou protilátku či antigen, metody homogenní a heterogenní, kompetitivní a sendvičové).

•Lipidy a lipoproteiny (definice, složení a druhy lipidů, metabolismus lipoproteinů). Cholesterol, stanovení, frakce, význam, triacylglyceroly, stanovení. Ateroskleróza, rizikové faktory aterosklerózy.

•Vitamíny (definice, stanovení, dělení, příklady a význam jednotlivých vitamínů; zejm. vitamíny D, K, C, B12, kyselina listová).

•Biochemické parametry kostního metabolismu (osteoporóza, ukazatele novotvorby kosti a kostní resorpce).

•Mozkomíšní mok (vlastnosti, chemické a cytochemické vyšetření, markery hemoragie, dif. dg. meningitid, intrathekální tvorba bílkovin).

•Transsudáty a exsudáty, dif. diagnostika.

•Biochemické markery nádorových onemocnění (tumorové markery, příklady a význam).

•Kardiomarkery (kardiální troponiny, diagnostika akutního koronárního syndromu, diagnostika srdečního selhání).

Osnova cvičení:

•Cytochemické vyšetření mozkomíšního moku.

•Atomová absorpční spektrofotometrie.

•Elektroforetické techniky, imunofixační elektroforéza (typizace M-proteinu). Imunochemické metody.

•Stanovení glykovaného hemoglobinu, acidobazické rovnováhy, molekulárně biologické metody.

•Markery kostního metabolismu, stanovení katalytické aktivity enzymu alkalická fosfatáza (ALP), výpočet aktivity kostní izoformy ALP, fotometrické stanovení hladiny celkového vápníku v séru a v moči.

•Vyšetření močového sedimentu mikroskopicky.

•Stanovení celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, stanovení triacylglycerolů v séru, rizikové faktory atherosklerózy.

•Elektroforéza bílkovin krevního séra v agaróze.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

DASTYCH, Milan a Patr BREINEK. Klinická biochemie: bakalářský obor Zdravotní laborant. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2011. ISBN 978-80-87192-18-4.

RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-324-9.

Racek, J. Klinická biochemie – VÝUKOVÝ MATERIÁL, https://www.vovcr.cz/odz/zdrav/189/page00.html

Doporučená literatura:

ZIMA, Tomáš. Laboratorní diagnostika. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. ISBN 978-80-7492-062-2.

PRŮŠA, Richard (ed.) Průvodce laboratorními nálezy. Praha: Raabe, 2012. ISBN 978-80-87553-68-8

Studijní pomůcky:

Laboratorní obuv, bílý plášť, psací potřeby, laboratorní deník, ochranné rukavice a brýle, kalkulačka, návody ke cvičením.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Klinická laboratoř
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Klinická laboratoř
Út
St
Čt
místnost KL:K-233
Racek J.
Obitková D.

08:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

místnost FN
Racek J.
08:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)


FN
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5858906.html