Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy hygieny a epidemiologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZHE KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Emil Pavlík
Přednášející:
Emil Pavlík
Cvičící:
Emil Pavlík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen s metodami práce oborů používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů. Klasifikovaný zápočet: formou testu s volenou odpovědí. V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

•Ochrana veřejného zdraví, legislativa, organizace, zdravotní úřady, zdravotní ústavy, správní řízení, monitoring zdraví a životní prostředí, biologický monitoring, indikátory zdraví a zdravého životního prostředí, enviromentální zdraví – péče o životní prostředí.

•Hygiena odpadů, možnosti likvidace a potenciální zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Mikroklima, větrání, elektromagnetické pole, ionizující záření.

•Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, prach, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, teplota, tlak, ionizující záření.

•Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení, stavební a technické požadavky. Zásady hygienicko-protiepidemického režimu, dezinfekce, sterilizace, principy péče o zdravotnické prostředky.

•Hygiena pracovního prostředí, rizikové faktory a hygienické limity pro pracovní prostředí (chemické, biologické, fyzikální faktory), nejčastější škodliviny v pracovním procesu a jejich vliv na zdraví, možnosti ochrany a prevence, optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí.

•Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, preventivní lékařské prohlídky, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, ochranné pomůcky a prostředky.

•Definice oboru epidemiologie, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití. Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance.

•Principy neinfekční epidemiologie (epidemiologie zhoubných novotvarů, nemocí kardio- a cerebrovaskulárních, závislostí, úrazů) a epidemiologie životního prostředí (faktory životního prostředí a jejich vliv na zdraví). Akutní

respirační a průjmová onemocnění (virového i bakteriálního původu).

•Virové hepatitidy, HIV/AIDS a nově se objevující infekce (ptačí chřipka, SARS). Nozokomiální infekce, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, možnosti prevence, rezistence na antibiotika, principy imunizace – očkovací kalendář.

•Bioterorizmus – nákazy jako bojové biologické prostředky.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•TUČEK, Milan a Alena SLÁMOVÁ. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2136-4.

•MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce. Druhé, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-139-1.

Doporučená literatura:

•GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie (obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí). Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1232-1.

•GÖPFERTOVÁ, Dana. Kontrolní otázky epidemiologie. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-155-2.

•Sbírka zákonů ČR.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost AL:001
Pavlík E.
16:00–19:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5858306.html