Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Klinická imunologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLKIM Z,ZK 3 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLKIM je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLZII
Garant předmětu:
Jiří Hrdý
Přednášející:
Jiří Hrdý
Cvičící:
Jiří Hrdý
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci předmětu si studenti upevní vědomosti z předmětu Základy imunologie a imunochemie ale zejména rozšíří své poznatky o klinické imunologii a uplatnění jednotlivých imunologických diagnostických testů při stanovení diagnóz. Rovněž se zaměříme na detailnější pochopení mechanizmů podílejících se na patogenezi jednotlivých onemocnění a možnosti preventivních a terapeutických postupů.

V rámci praktických cvičení se pak seznámí teoreticky i prakticky s principy vybraných imunologických vyšetřovacích metod, nastavením experimentů, jejich provedením, analýzou a kritickým zhodnocením.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

Povinná účast na cvičeních. Je povolena absence na 2 vyučovacích hodinách cvičení. Delší neúčast je možná jen z velmi závažných důvodů a musí být omluvená doložitelným způsobem. Forma náhrady bude domluvena s vedoucím cvičení a bude provedena kontrola doplnění látky. Aktivní účast na cvičeních, závěrečné ústní přezkoušení ze znalostí metodických přístupů probíraných na cvičeních.

Požadavky pro zkoušku:

Splnění testu minimálně na 50 % z možného počtu bodů (25 otázek, maximum 100 bodů). V případě nesplnění bude student přezkoušen ústně.

Osnova přednášek:

•Úvodní přednáška – co bychom již měli znát. Přirozená a adaptivní imunita.

•Slizniční imunita (odlišnosti od systémové). Vztah hostitele a mikrobiomu (IBD). Probiotika, prebiotika a jejich možnosti ovlivnění imunitního systému. Základní vyšetřovací metody v imunologii. Zaměření především na průtokovou cytometrii (principy, obecná doporučení při návrhu experimentu, standartizace – vlastní praktická demonstrace a příprava vzorků studenty proběhne v rámci cvičení). Monoklonální protilátky – využití v diagnostice a terapii, jejich příprava.

•Imunopatologické reakce. Fyziologická role x patologická role. Alergie a atopie. Anafylaktický šok. Kožní testy. IgE (funkce, detekce). BAT – basofily aktivující test. Specifická alergenová imunoterapie.

•Imunopatologické reakce II., III. a IV. typu.

•Autoimunitní onemocnění.

•Imunodeficity (primární x sekundární). Imunopatologické reakce při sepsi.

•Protinádorová imunita (antigeny specifické a asociované s nádory).

Imunoterapie nádorů.

Osnova cvičení:

Osnova laboratorních cvičení (4 hodinové bloky):

•Analýza výsledků laboratorního imunologického vyšetření, význam pro klinickou diagnostiku, nejvýznamnější změny charakteristické pro určité klinické stavy a choroby.

•Vyšetřovací metody v klinické imunologii (sérologické, buněčné) – principy, stanovení interpretace, použití.

Algoritmy vyšetření – orientační imunologické vyšetření, metody první volby.

Speciální imunologické vyšetření.

•Průtoková cytometrie – imunofenotypizace buněk, standartizace, design experimentu, výběr flurochromů, možnosti analýz, interpretace dat, použití vhodných kontrol (FMO, isotypové kontroly), další využití FACS (intracelulární cytokiny, proliferace buněk, detekce DNA, buněčného cyklu, detekce cytokinů v séru, BAT)

•Imunodiagnostika nádorů a leukemií, PCR, FACS

•Možnosti separace buněk (polysacharidové gradienty, sorting, pomocí protilátkami značených magnetických kuliček)

•Kultivace buněk in vitro (proliferace, stimulace, ELISPOT), zásady práce ve sterilním prostředí

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. Praha: Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-250-3.

•FERENČÍK, Miroslav. Ilustrovaný slovník imunologie a alergologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-762-2.

•ŠTERZL, Ivan a kol. Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-246-0972-X.

Doporučená literatura:

•CHAPEL, Helen, Mansel HAENEY, Siraj A. MISBAH a Neil SNOWDEN. Základy klinické imunologie: 6. vydání. Přeložil Vojtěch THON. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-396-8.

Studijní pomůcky:

Přístrojové vybavení (průtokový cytometr BD FACS Canto II., software – BD FACS Diva, FlowJo, ELISA reader, boxy s laminárním prouděním, CO2 inkubátory, separace buněk (Miltenyi technology), chlazené centrifugy, cykléry, AB7300 real-time PCR systém, fluorescenční a světelné mikroskopy, inverzní mikroskopy

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 1.LF UK
Hrdý J.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
LF UK
1.LF UK
místnost 1.LF UK
Hrdý J.
13:00–16:50
(přednášková par. 1)
LF UK
1.LF UK
místnost AL:001
Hrdý J.
13:00–16:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
St
Čt

místnost 1.LF UK
Hrdý J.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
LF UK
1.LF UK
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5858006.html