Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

První pomoc

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLPPO KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Pavel Böhm
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situací a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN.

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou laickou první pomoc.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

1.90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu).

2.Vypracování seminární práce.

3.Prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních.

4.Splnění multiple choice testu na minimálně 70 %.

Osnova přednášek:

•Základní neodkladná resuscitace – základní životní funkce, jejich poruchy; přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem; postup po příjezdu odborné pomoci.

•Základní neodkladná resuscitace – neodkladná resuscitace dětí; využití automatizovaného externího defibrilátoru

•Šok – typy šoku, protišoková opatření; krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové; vnější, vnitřní), zástava krvácení. Úrazové urgentní stavy.

•Termická traumata, poranění elektrickým proudem, chemická traumata.

•Neúrazové urgentní stavy. Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky

Osnova cvičení:

•Základní neodkladná resuscitace – vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací.

•Základní neodkladná resuscitace – KPR jedním a dvěma zachránci u dospělých a dětí. Automatizovaný externí defibrilátor, externí defibrilace.

•Náhlé netraumatické poruchy vědomí (vazovagální kolaps, arytmie, naléhavé stavy při cukrovce hypo-, hyperglykémie, křečové stavy – epilepsie, febrilní křeče; intoxikace).

•Obvazové materiály; obvazové techniky. Neodkladná pomoc u akutního krvácení, použití zaškrcovadla. První pomoc u poranění pohybového aparátu – podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým.

•Praktický výkon KPR.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

•PETRŽELA, Michal Daniel. První pomoc pro každého. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5556-4.

•BELEJOVÁ, Hana. První pomoc: „kdy jindy než teď, kdo jiný než Ty?“. Brno: Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1043-3.

•MALÁ, Lucie a kol. První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-693-2.

Doporučená literatura:

•MÁLEK, Jiří a kol. První pomoc. 1. vyd. Praha: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. Dostupné z: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/

•POKORNÝ Jan et al. Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-322-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-113
Böhm P.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna - sanitka
Út
místnost KL:K-113
Böhm P.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna - sanitka
místnost KL:K-1
Böhm P.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
St
místnost KL:K-113
Böhm P.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna - sanitka
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5856906.html