Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSVKZP KZ 5 8P+4S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Milan Bednařík
Cvičící:
Milan Bednařík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Zdravotnictví je velmi složitý proces, který vyžaduje pro zajištění kvalitního poskytování zdravotních služeb splnění celé řady různých technických požadavků. Předmět se v úvodní části zabývá problematikou zajištění zdrojů, zásobování zdravotnických zařízení léčivy, zdravotnickými prostředky a dalšími nezbytnými komoditami pro provozování zdravotnických zařízení.

Dále pak osvětluje problematiku požadavků kladených na technické vybavení, měřidla, provádění revizí a kontrol přístrojů, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochranu, problematiku nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi a odpady ve zdravotnických zařízeních.

Závěrečný blok přednášek je zaměřen na otázky zajištění kvality a bezpečí pacientů, ochranu dat zaměstnanců a pacientů, postupy ověřování kvality poskytované péče formou akreditace a certifikace zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Ověření znalostí proběhne ústní formou, otázky budou k dispozici na webových stránkách

Účast na přednáškách je doporučená

Povinná účast na seminářích je 80%, absenci je možno omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů po dohodě s vyučujícím, který určí způsob náhrady.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Zajištění zdrojů ve zdravotnictví

•Logistika léků

•Manipulace a používání zdravotnické techniky

•Používání měřidel ve zdravotnictví

•Požadavky na prostory určené ke zdravotnickým účelům (energetické audity, PENB)

•Revize a kontroly přístrojů

•Nakládání s odpady ve zdravotnictví

•Manipulace s chemickými látkami

•Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

•Požární ochrana objektů ve zdravotnictví

•Hygienické předpisy ve zdravotnictví

•Ochrana dat zaměstnanců a pacientů

•Postupy ověřování kvality poskytované péče

•Požadavky a postupy při akreditaci nemocnic

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Legislativní a jiné požadavky ve zdravotnictví

•Likvidace léčiv

•Technická normalizace, systémové normy

•Hodnocení dodavatelů

•Energetický management

•Vedení provozní dokumentace

•Posuzování shody, CE

•Základní postup pro zajištění smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou

•Vzdělávání nezdravotnických zaměstnanců

•Požadavky na vedení personální dokumentace zaměstnanců

•Ochrana a zálohování dat, GDPR

•Procesní mapa

•Interní prověrky kvality

•Pohovory pro udělení klasifikovaného zápočtu

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].MADAR, Jiří. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0585-0.

[2].LAMBERT, Douglas M., James R. STOCK a Lisa M. ELLRAM. Logistika: příkladové studie, řízení zásob, přeprava a skladování, balení zboží. 2. vyd. Brno: CP Books, 2005. Business books (CP Books). ISBN 80-251-0504-0.

[3].ŠUPŠÁKOVÁ, Petra. Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb: manuál pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0062-0.

[4].Relevantní zákony, vyhlášky, nařízení vlády, technické normy

Studijní materiály v angličtině:

[1] KELLY, Diane L. Applying quality management in healthcare: a systems approach. 3rd ed. Arlington, VA: Association of University Programs in Health Administration, c2011. ISBN 978-156-7933-765.

[2] AMELUNG, Volker Eric. Healthcare management. New York: Springer, 2013. ISBN 978-3-642-38711-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5826106.html