Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ročníkový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSRP Z 2 8S česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7KMSRP je podmínkou pro zápis na předmět F7KMSSDP1.
Garant předmětu:
Gleb Donin
Přednášející:
Cvičící:
Gleb Donin, Anna Erfányuková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako příprava studentů na závěrečné práce FBMI ČVUT, které prokážou samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho znalosti z předcházejících fází studia.

Předmět Ročníkový projekt představuje první etapu zpracování diplomové práce. Hlavním cílem je na základě zpracovaného a schváleného současného stavu problematiky vygenerování vhodného tématu diplomové práce, popis cílů, přehled plánovaných metod, očekávaný přínos a zdůvodnění výběru tématu. Na konci 2. semestru vstupuje takto zvolené zadání do schvalovacího procesu katedry, přičemž musí splňovat následující podmínky:

1. Tematicky zapadat do konceptu SIPZ

- (tj. zaměření alespoň na 2 z 3 základních skupin disciplín: ekonomicko-manažerské, medicínské, technické)

2. Rozsahem plánované vědecké práce splňovat parametry pro DP (zejména z hlediska plánovaných metod a přínosu)

Témata jsou studentům představena vyučujícími (vedoucími DP) v rámci tzv. Burzy témat, dále pak ve své prvotní podobě vypsány příslušnými vedoucími a uvedeny v systému „PROJECTS“, přičemž v průběhu semestru dochází k jejich cizelování. Pro zajištění výše uvedených podmínek spolupracuje student s vedoucím práce a s konzultantem, a aktivně se podílí na jeho úpravě. Dle Zákona 111/1998 Sb. má student možnost navrhnout vlastní téma, pro které platí rovněž výše uvedené podmínky.

Schválená zadání ročníkových projektů se stávají výchozími pro druhý seminář, tj. Seminář k diplomové práci 1, kde student zpracovává další dílčí části diplomové práce.

Požadavky:

Výběr tématu diplomových prací. Splnění prezentace. Odevzdání ročníkového projektu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1-3/ Výběr tématu práce,

4-7/ Citace, Databáze

8-10/ Prezentace studentů

Cíle studia:

Student na konci semestru má téma pro svoji budoucí DP, ve spolupráci s vedoucím definoval cíl, metody a strukturu práce a má zpracovánu jednu kapitolu. Tato kapitola je schválena vedoucím práce.

Studijní materiály:

[1].HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.

[2].HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.

[3].HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1.

[4].SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5.

[5].GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6

[6].ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-40-7.

[7].KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2008-8.

[8].HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace: 7., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2423-2.

[9].KOZLOVÁ, L., Kuberová, V. 2009. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta.

[10].KUBÁTOVÁ, H. 2009. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5825406.html