Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přehled lékařské přístrojové techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSPLPT Z,ZK 4 12P+8C česky
Garant předmětu:
Martin Rožánek
Přednášející:
Petr Kudrna, Martin Rožánek
Cvičící:
Veronika Ráfl Huttová, Petr Volf
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na lékařskou přístrojovou techniku a zobrazovací systémy v lékařství. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy běžně používané přístrojové techniky. Obsah předmětu je volen tak, aby postačil k pochopení a zvládnutí problematik i v dalších navazujících předmětech. Předmět pokrývá diagnostickou a terapeutickou techniku, včetně zobrazovacích systémů. Posluchač se seznámí a základními technickými parametry přístrojů běžně používaných v klinické praxi. Předmět pokrývá kategorizaci zdravotnických prostředků, přístroje pro měření krevního tlaku, měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) – elektrokardiografy, pacientské monitory životních funkcí, měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalograf, měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf., elektrochirurgické jednotky (ESU), kardiostimulátory, defibrilátory, vybavení jednotek intenzivní péče, plicní ventilátory a základní zobrazovací systémy RTG, CT, SPECT, PET a UZV. Součástí předmětu je i přehled metod používaných v radioterapii.

Požadavky:

Student píše zápočtový test formou dvou dílčích testů v polovině a na konci semestru. Předmět je zakončen zkouškou.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Kategorizace zdravotnických prostředků, mezinárodní směrnice (direktivy EU).

•Přístroje pro měření krevního tlaku.

•Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) – elektrokardiografy, měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalograf, měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf.

•Elektrochirurgické jednotky (ESU).

•Kardiostimulátory, defibrilátory.

•Jednotky intenzivní péče – vybavení, plicní ventilátory, metody umělé plicní ventilace.

•Konvenční zobrazovací systémy - RTG.

•Výpočetně tomografické zobrazovací systémy - CT.

•Zobrazovací systémy v nukleární medicíně - SPECT, PET.

•Ultrazvukové zobrazovací systémy - UZV.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

•Úvodní cvičení, BOZP, požadavky předmětu, seznámení s úlohami.

•Měření krevního tlaku.

•Elektrokardiografie.

•Monitory vitálních funkcí

•Kardiostimulátory, defibrilátory.

•Elektrochirurgické jednotky (ESU), infuzní technika a lineární dávkovače.

•Elektroterapie, magnetoterapie.

•Ultrazvukové terapeutické přístroje.

•Umělá plicní ventilace.

•Ultrazvukové diagnostické přístroje (UZ zobrazovací systémy).

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006. Česká matice technická (Academia). ISBN 80-200-1308-3.

[2].PENHAKER, Marek. Lékařské diagnostické přístroje: učební texty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0751-3.

[3].ČSN EN 60601-1. Zdravotnické elektrické přístroje: Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Praha: Český normalizační institut, 1994.

[4].ZUNA, Ivan a Lubomír POUŠEK. Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice I. Vyd. 2. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2000. ISBN 978-80-01-03779-9.

[5].SRNA, MichaL a Pavlína HOJCSKOVÁ. Webový portál PET-SPECT. http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/

[6].ČVUT. Výukové videoprogramy. http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603

[7].WEBSTER, John G. The measurement, instrumentation, and sensors handbook. Boca Raton, Fla.: CRC Press published in cooperation with IEEE Press, c1999. ISBN 9780849383472.

[8].BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. The Biomedical Engineering Handbook Four Volume Set. Fourth Edition. CRC Press Taylor & Francis, 2015. ISBN 978-143-9825-334.

[9].WEBB, Steve a M. A. FLOWER. Webb's physics of medical imaging. 2nd ed. Boca Raton: Taylor & Francis, 2012. Series in medical physics and biomedical engineering. ISBN 9780750305730.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5824806.html