Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektové řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSMIP KZ 3 8P+4S česky
Garant předmětu:
Eva Smolíková
Přednášející:
Petra Hospodková, Jiří Petráček, Eva Smolíková
Cvičící:
Petra Hospodková, Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá projektovým řízením, jeho smyslem, koncepcí a nástroji. Důraz je kladen na plánování zdrojů, přiřazení zdrojů k úkolům, doba trvání a její změna, dále sledování průběhu projektu, reorganizace (přeplánování) nedokončené práce atd.). Součástí předmětu je i zobrazení a vizualizace projektu, formátování tabulek a grafů, formulářová zobrazení, zobrazení kalendáře, síťový diagram, diagram zdrojů, možnosti vlastního zobrazení atd. Studenti dále zpracovávají fiktivní projekt s využitím současných softwarových nástrojů na podporu projektového řízení.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích, maximálně dvě absence bez omluvy a dále vypracování týmové práce včetně její úspěšné obhajoby. Závěrečný test z oblasti odpřednášené a procvičené látky probíhá písemnou formou.. Výsledné hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (z možných 100).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Úvodní hodina. Podstata projektového řízení. Základní pojmy pro řízení projektů. Cíle, rozsah, přínosy a rizika. Projektové fáze.

•Životní cyklus projektu, milníky v projektovém řízení. Standardy projektového managementu. Metoda logického rámce.

•Metody a nástroje časového plánování projektu, WBS, Ganttův diagram, Síťová analýza, Metoda PERT, Metoda kritické cesty.

•Projektový tým, role projektového manažera. Plánování lidských zdrojů. Jak sestavit efektivní tým, Prince 2 a PMBOK. Agilní přístup. Krizová komunikace

•Metody a nástroje plánování rozpočtu. Odhad nákladů. Matematické výpočty a tvorba odhadů. Rizika a rezervní zdroje projektu. Plán čerpání rozpočtu.

•Financování projektu z dotačních programů. Vliv omezených zdrojů. Kompromis mezi časem a náklady. Typické problémy.

•Další možnosti financování projektů.

•Projektový management v praxi.

•Nástroje k sledování průběhu projektu. Analýza rizik v projektovém řízení

•Proces řízení realizace projektu. Změny. Jak postupovat při změnách projektu. Řešení problémů.

•Ukončení projektu v rámci jeho životního cyklu. Důvody ukončení projektu.

•Malé projekty, projekty vývoje nových produktů.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Úvodní hodina, rozdělení projektů. Popis úvodního záměru projektu, studie příležitosti a proveditelnosti, vytvoření plánu projektu.

•Vymezení činností prací. Definování termínů a časových rozsahů. Seřazení činností (logické vazby, priority, milníky).

•Vytvoření harmonogramu. Síťový diagram. Ganttův diagram. Metoda logického rámce.

•Lidské zdroje a sestavení rozpočtu. Personální zajištění (role, pravomoci, mzdy,?)

•Materiální zdroje a sestavení rozpočtu.

•Plánování dodavatelů. Smluvní zajištění (typy smluv, analýza a specifikace partnerů).

•Legislativní rámec projektu

•Analýza rizik, SWOT, PESTLE.

•Diskuse průběžných výsledků projektu - zpětná vazba

•RIPRAN - řízení rizik

•Opatření eliminující rizika

•Řízení změn v projektovém plánování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].MÁCHAL, Pavel, Martina KOPEČKOVÁ, Lucie DOLINOVÁ a Stanislav MICHELFEIT. Projektové řízení: příklady z praxe. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-330-1.

[2].EICHLER, Tomáš a Pavla MARKOVÁ. Projektové řízení v oblasti lidských zdrojů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-472-4.

[3].HÝL, Pavel. Projektové řízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-382-1.

[4].KUBÁLEK, Tomáš a Markéta KUBÁLKOVÁ. Program pro řízení projektů Microsoft Project 2013: manažerská informatika. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2077-3.

[5].CARSTENS, Deborah Sater, Gary L. RICHARDSON a Ronald B. SMITH. Project management tools and techniques: a practical guide. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-4665-1562-8.

[6].LARSON, Erik W. a Clifford F. GRAY. Project management: the managerial process. 6th ed. New York: McGraw-Hill Education, c2014. McGraw-Hill series operations and decision sciences. ISBN 978-0-07-716822-3.

[7].PINTO, Jeffrey K. Project management: achieving competitive advantage. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, c2013. ISBN 978-0-273-76742-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5824006.html