Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSIZS ZK 5 8P česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Tomáš Čermák, Renata Havránková, Zdeněk Hon, Lukáš Miklas, Leoš Navrátil
Cvičící:
Kateřina Dostálová, Renata Havránková, Leoš Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vzniku a vývoje integrovaného záchranného systému (IZS) v České republice, charakteristikou a hlavními úkoly základních a ostatních složek IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací, se zásadami taktického, operačního a strategického řízení složek IZS, úkoly orgánů veřejné správy při řešení mimořádných událostí a v ochraně obyvatelstva. Dále seznámit studenty se současnými hrozbami, které mohou negativně ovlivnit proces fungování zdravotnictví ve vztahu k poskytování zdravotní péče, s problematikou krizového řízení a především s připraveností a postupy lůžkových zdravotnických zařízení k zajištění péče o zdraví osob při mimořádných událostech a krizových situacích spojených s hromadným postižením zdraví, včetně problematiky procesů a postupů vycházejících z traumatologických plánů poskytovatelů jednodenní a lůžkové péče.

Požadavky:

Zkouška je písemná, formou testu v prostředí MS Forms. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 20 testových otázek, včetně otázek na doplnění: bodové hodnocení: 20 - 19 správných odpovědí = 1 (A); 18 - 17 správných odpovědí = 1,5 (B); 16 - 15 správných odpovědí = 2 (C); 14 - 13 správných odpovědí = 2,5 (D); 12 - 11 správných odpovědí = 3 (E); 10 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

•Bezpečnostní systém státu. Kritická infrastruktura. Aplikace manažerských činností při zajišťování krizové připravenosti ve zdravotnictví.

•Klasifikace a definice mimořádné události a krizové situace. Možné typy hrozeb pro území ČR, které mohou vést ke vzniku krizové situace. Charakteristika krizových stavů zakotvených v právním řádu ČR a základní pravidla jejich vyhlašování. Úkoly a postavení orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob v IZS.

•Připravenost zdravotnických zařízení na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

•Traumatologické plánování. Postavení a úloha medicíny katastrof, hromadné postižení zdraví.

•Specializovaná pracoviště v systému krizového řízení ve zdravotnictví.

•Radiační noxy, jejich charakteristika, zdravotnické řešení při ohrožení obyvatelstva.

•Charakteristika základních a ostatních složek IZS, koordinace složek IZS. Spolupráce operačních a informačních středisek složek IZS. Dokumentace IZS.

•Zapojení IZS do mezinárodních záchranných operací, výcvik složek IZS. finanční zabezpečení IZS.

•Bezpečnostní politika ČR a úkoly správních úřadů vztahující se ke krizové připravenosti ve zdravotnictví.

•Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické. Surveillance.

•Hybridní hrozby ve zdravotnictví.

•Principy osobní ochrany zdravotnického personálu v ambulantních a v ústavních zařízeních.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]ŠTĚTINA, Jiří et al. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 584 s. ISBN 978-80-247-4578-7.

[2]ŠÍN, Robin et al. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-295-4.

[3]Kolektiv autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

[4]NAVRÁTIL, Leoš et al. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.

[5]GUNN, S. William. Dictionary of disaster medicine and humanitarian relief. Second edition. New York: Springer, 2013. ISBN 978-1461444442.

[6]Disaster medicine. 2nd ed. Editor David E. HOGAN, editor Jonathan L. BURSTEIN. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-0-7817-6262-5.

Doporučená literatura:

[1]HLAVÁČKOVÁ, Dana et al. Krizová připravenost zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. ISBN 978-80-7013-452-8.

[2]ŠAFR, Gustav et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0724-2.

[3]ŠAFR, Gustav et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0721-1.

[4]BEED, Martin, Richard SHERMAN a Ravi P. MAHAJAN. Emergencies in critical care. Second edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0199696277.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5823506.html