Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekonomické analýzy ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSEAZ KZ 3 8P+4S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7KMSEAZ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7KMSHZT
Garant předmětu:
Gleb Donin
Přednášející:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš
Cvičící:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Barbora Mašková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět navazuje na předmět Hodnocení zdravotnických technologií. Student se v průběhu semestru seznámí detailně s konkrétními typy analýz (analýza nákladové efektivity, analýza nákladů a přínosů, analýza nákladů a užitku), dále se naučí pracovat s programem TreeAge a vytvářet meta-analýzy a Markovovy modely. Student si dále rozšíří znalosti v oblasti multikriteriálního rozhodování.

Požadavky:

Samostatná práce na seminářích – max. 10 bodů za každé. Tzn. max. 60 bodů

Závěrečný test z látky probírané během semestru (max. 40 bodů).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Úvod do ekonomických analýz. Podmínky zápočtu. Přehled analýz.

•Meta-analýzy. Využití klinických dat v HTA. Randomizované a nerandomizované kontrolované studie. Observační studie. RR, ODDS. Forest plot diagram.

•Statistické zpracování dat pro HTA.

•Multikriteriální rozhodování – přehled metod, postupné rozvrhování vah, metoda shody a neshody.

•QALY, DALY, HYEa. MAFEIP.

•Metody výpočtu přímých a nepřímých nákladů. Zdravotnické a nezdravotnické náklady. Nákladové analýzy.

•Siva Cost Assessment Instrument.

•Predikční modely finanční analýzy.

•Soustavy ukazatelů finanční analýzy. Pyramidový rozklad DuPont.

•Budget impact analýza.

•Modelování v HTA. Markovovy modely.

•Využití Bayesovských metod v HTA.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Porovnání nákladových analýz a jejich vstupních a výstupních dat.

•Meta-analýza na konkrétním případu. Tvorba forest plotu a výpočet RR a ODDS.

•Statistické výpočty – konkrétní případy.

•Multikriteriální rozhodování – AHP, CDA – konkrétní příklady.

•Výpočty QALY, DALY, HYEa. Zadávání dat do MAFEIP. Interpretace výsledků MAFEIP.

•Výpočty nákladů. Nákladové analýzy – konkrétní příklady.

•Siva Cost Assessment Instrumentr – konkrétní příklady.

•Predikční modely finanční analýzy.

•Pyramidový rozklad DuPont.

•Vytváření Budget impact analýzy na konkrétním příkladu.

•Modelování v TreeAge a jiných programech.

•Bayesovská statistika HTA – konkrétní příklady.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].HUNINK, M. G. Myriam. Decision making in health and medicine: integrating evidence and values. Second edition. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-69047-9.

[2].Edlin, R., McCabe, C.: Cost Effectiveness Modelling for Health Technology Assessment, Springer International Publishing Switzerland, 2015. ISBN: 978-3-319-15743-6.

[3].KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5.

[4].KNÁPKOVÁ, A., PAVELKKOVÁ, D., REMEŠ, D., ŠTEKER, K.:Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0563-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5822806.html