Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strategie zdravotnických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSSZZ KZ 3 2P+2S česky
Garant předmětu:
Martina Caithamlová
Přednášející:
Martina Caithamlová
Cvičící:
Martina Caithamlová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Dlouhodobá úspěšná existence každého tržního subjektu je podmíněna jasnou představou dlouhodobé strategie. Narůstající konkurence, zvyšující se poptávka po zdravotních službách, rostoucí nároky pacientů a významný vývoj lékařské vědy charakterizují stav současného zdravotnictví. Tyto skutečnosti způsobují, že řízení zdravotnických zařízení je stále náročnější a složitější. Předmět seznamuje posluchače se základy a fázemi strategického managementu, s principy tvorby a řízení strategie aplikovanými na podmínky zdravotnického zařízení. Rozebírá jednotlivé pojmy: poslání - vize – mise - strategické cíle - strategický plán, jednotlivé formy strategií a principy jejich řízení. Zabývá se samotnou formulací strategie, její komunikací, implementací strategie - a to především z pohledu aplikace vhodných prostředků a metod využitých při transformaci vrcholových cílů podniku jako celku na nižší odpovědnostní a procesní úrovně – a zajištěním informační zpětné vazby, tedy ověřováním, zda se vytyčené cíle daří plnit. Náplní předmětu je i analýza prostředí podnikatelského záměru a tvorba scénářů a jejich uplatnění ve strategickém plánování.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní účast na seminářích (povoleny jsou maximálně 2 absence)

2. Zisk min. 50 ze 100 bodů na vícesložkovém systému hodnocení:

a) max 35 bodů - dílčí úkoly na seminářích

b) max 50 bodů - povinný závěrečný test (požadována min. 50% úspěšnost)

c) max 15 bodů - skupinový projekt

Písemné prokázání získaných znalostí testem - podmínkou pro úspěšné složení testu je dosažení 50% správných odpovědí. Plněním dílčích úkolů (navazujících na přednášky) má student možnost získat celkem 35 bodů. Další povinnou složkou pro splnění předmětu je aktivní účast na skupinovém projektu na seminářích a jeho závěrečná prezentace. Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů.

Hodnocení dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Úvodní přednáška - předmět studia, směry rozvoje strategického managementu, 3 základní etapy strategického managementu, dimenze strategického řízení. Strategie jako faktor úspěšnosti podniku.

•Strategie použitelné ve strategických záměrech - integrační strategie, intenzivní strategie, strategie diverzifikace, defenzivní strategie, strategické aliance. Výběr optimální strategické varianty. Generování alternativních strategií - matice TOWS, Space analýza, matice BPM. Hodnocení interních a externích faktorů.

•Poslání, vize, cíle. Vymezení výchozího strategického záměru. Postup při souhrnném zpracování výchozího strategického záměru.

•Analýza prostředí podnikatelského záměru. - makroprostředí, mezoprostředí, mikroprostředí. Popis základních sil makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí. Hodnocení faktorů externí i interní analýzy.

•Inovační strategie, principy a klasifikace inovací, inovační politika podniku, faktory ovlivňující úspěch inovací.

•Scénáře a jejich uplatnění ve strategickém plánování. Přednosti a nedostatky scénářových přístupů. Tvorba scénářů pro podporu strategického plánování, identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti, formulace základních scénářů.

•Fáze strategického managementu. Implementace strategie. Měření výkonnosti strategického plánu, možnosti zvyšování výkonnosti firem nástroji taktického řízení.

•Hodnocení a controlling strategického plánu. Charakteristiky úspěšného systému hodnocení strategie. Proces hodnocení strategie, rámec hodnocení strategie, prověření podkladů tvorby strategie.

•Kultura firmy. Vliv strategie na vývoj firemní kultury ve zdravotnictví.

•Balanced Scorecard jako nástroj implementace strategie do procesů organizace. Uplatnění metody BSC ve zdravotnických zařízeních.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Úvod do předmětu, podmínky k zápočtu, hodnocení. Základní pojmy ze strategického managementu. Strategie jako faktor úspěšnosti podniku. Strategické řízení jako základ změny - FNO.

•Obecná typologie strategií. SPACE analýza. BPM analýza.

•Analýza strategického záměru konkrétního zdravotnického zařízení. Poslání, vize, mise zdravotnického zařízení. Strategické myšlení - podmínka úspěšného zpracování strategie.

•Analýza vnějšího prostředí podnikatelského záměru - SLEPT analýza, analýza konkurence, strategické mapy, Porterův model 5 sil.

•Analýza vnitřního prostředí podnikatelského záměru. Případová studie - Interní analýza FN Motol.

•Případová studie: Analýza konkurence.

•Skupinový projekt: Návrh a tvorba strategického záměru pro zvolené zdravotnické zařízení.

•Případová studie. Nemocnice jako zisková firma.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].SOUČEK, Zdeněk a Jan BURIAN. Strategické řízení zdravotnických zařízení. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 8086946185.

[2].HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.. :Strategické řízení: teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-637-1.

[3].MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-1911-5.

[4].GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví: řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví: kvalita zdravotní péče a její vyhodnocování. Brno: Computer Press, 2003. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-7226-996-8.

[5].FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3985-4.

[6].WHEELEN, Thomas L. a J. David HUNGER. Strategic management and business policy: toward global sustainability. 13th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, c2012. ISBN 978-0132153225.

[7].CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi: praktický návod pro manažery a podnikatele: od firemní kultury po schopnost vydělávat peníze: příklady a studie z praxe v ČR. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 80-247-1389-6.

[8].FOTR, J., VACÍK, E., ŠPAČEK, M., SOUČEK, I. : Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0434-5.

[9].KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 5. vyd. Přeložil Marek ŠUSTA. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-177-5.

[10].HITT, Michael A., R. Duane IRELAND a Robert E. HOSKISSON. Strategic management: competitiveness & globalization. 11e. Australia: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1285425184.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-720
Caithamlová M.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-720
Caithamlová M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5821906.html