Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSMIP KZ 3 2P+2S česky
Garant předmětu:
Eva Smolíková
Přednášející:
Petra Hospodková, Eva Smolíková
Cvičící:
Petra Hospodková, Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá projektovým řízením, jeho smyslem, koncepcí a nástroji. Důraz je kladen na plánování zdrojů, přiřazení zdrojů k úkolům, doba trvání a její změna, dále sledování průběhu projektu, reorganizace (přeplánování) nedokončené práce atd.). Součástí předmětu je i zobrazení a vizualizace projektu, formátování tabulek a grafů, formulářová zobrazení, zobrazení kalendáře, síťový diagram, diagram zdrojů, možnosti vlastního zobrazení atd. Studenti dále zpracovávají fiktivní projekt s využitím současných softwarových nástrojů na podporu projektového řízení.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích, maximálně dvě absence bez omluvy a dále vypracování týmové práce včetně její úspěšné obhajoby. Za týmový projekt lze získat max. 50 bodů. Závěrečný test z oblasti odpřednášené a procvičené látky probíhá písemnou formou, přičemž student může získat max. 50 bodů. Výsledné hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (z možných 100).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Úvodní hodina. Podstata projektového řízení. Základní pojmy pro řízení projektů. Cíle, rozsah, přínosy a rizika. Projektové fáze.

•Životní cyklus projektu, milníky v projektovém řízení. Standardy projektového managementu. Metoda logického rámce.

•Metody a nástroje časového plánování projektu, WBS, Ganttův diagram, Síťová analýza, Metoda PERT, Metoda kritické cesty.

•Projektový tým, role projektového manažera. Plánování lidských zdrojů. Jak sestavit efektivní tým, Prince 2 a PMBOK. Agilní přístup. Krizová komunikace

•Metody a nástroje plánování rozpočtu. Odhad nákladů. Matematické výpočty a tvorba odhadů. Rizika a rezervní zdroje projektu. Plán čerpání rozpočtu.

•Financování projektu z dotačních programů. Vliv omezených zdrojů. Kompromis mezi časem a náklady. Typické problémy.

•Další možnosti financování projektů.

•Projektový management v praxi.

•Nástroje k sledování průběhu projektu. Analýza rizik v projektovém řízení

•Proces řízení realizace projektu. Změny. Jak postupovat při změnách projektu. Řešení problémů.

•Ukončení projektu v rámci jeho životního cyklu. Důvody ukončení projektu.

•Malé projekty, projekty vývoje nových produktů.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Úvodní hodina, rozdělení projektů. Popis úvodního záměru projektu, studie příležitosti a proveditelnosti, vytvoření plánu projektu.

•Vymezení činností prací. Definování termínů a časových rozsahů. Seřazení činností (logické vazby, priority, milníky).

•Vytvoření harmonogramu. Síťový diagram. Ganttův diagram. Metoda logického rámce.

•Lidské zdroje a sestavení rozpočtu. Personální zajištění (role, pravomoci, mzdy,?)

•Materiální zdroje a sestavení rozpočtu.

•Plánování dodavatelů. Smluvní zajištění (typy smluv, analýza a specifikace partnerů).

•Legislativní rámec projektu

•Analýza rizik, SWOT, PESTLE.

•Diskuse průběžných výsledků projektu - zpětná vazba

•RIPRAN - řízení rizik

•Opatření eliminující rizika

•Řízení změn v projektovém plánování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].MÁCHAL, Pavel, Martina KOPEČKOVÁ, Lucie DOLINOVÁ a Stanislav MICHELFEIT. Projektové řízení: příklady z praxe. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-330-1.

[2].EICHLER, Tomáš a Pavla MARKOVÁ. Projektové řízení v oblasti lidských zdrojů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-472-4.

[3].HÝL, Pavel. Projektové řízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-382-1.

[4].KUBÁLEK, Tomáš a Markéta KUBÁLKOVÁ. Program pro řízení projektů Microsoft Project 2013: manažerská informatika. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2077-3.

[5].CARSTENS, Deborah Sater, Gary L. RICHARDSON a Ronald B. SMITH. Project management tools and techniques: a practical guide. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-4665-1562-8.

[6].LARSON, Erik W. a Clifford F. GRAY. Project management: the managerial process. 6th ed. New York: McGraw-Hill Education, c2014. McGraw-Hill series operations and decision sciences. ISBN 978-0-07-716822-3.

[7].PINTO, Jeffrey K. Project management: achieving competitive advantage. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, c2013. ISBN 978-0-273-76742-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5821306.html