Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení kvality ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSRKZ Z,ZK 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Peter Kneppo
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Alena Plášková
Cvičící:
Martina Holá, Martina Homolková, Vojtěch Kamenský, Barbora Klíčová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu Řízení kvality ve zdravotnictví se student seznámí se základními pojmy jako je: produkt, jeho charakteristika a definování, kvalita, management, požadavek, spokojenost zákazníka, způsobilost. Dále se seznámí s příslušnými standardy. V rámci předmětu je řešena problematika následujících oblasti:

•Kvalita systémů a procesů ve zdravotnictví.

•Zdokonalování a zefektivnění procesů.

•Normy řady ISO 9000:2000. Zavádění systému managementu jakosti (SMJ) ve zdravotnické organizaci, zdůvodnění potřeby SMJ pro zdravotnické organizace, procesní přístup.

•Politika jakosti a cíle jakosti, příručka jakosti, audit systému jakosti, plán jakosti, objektivní důkaz, kontrola, inspekce, zkouška, ověřování validace, proces kvalifikace.

•Audit: přezkum, program auditů, kritéria auditů, auditovaná organizace, tým auditorů, expert, standardy zdravotní péče. Euromodel TQM.

•Řízení a realizace procesů ve zdravotnických zařízeních, definování a mapování procesů a subprocesů.

•Projektování integrace managementu zdravotnických zařízení. Možnosti využití TQM uvnitř zdravotnických zařízení. Standardy a indikátory v kvalitě zdravotnické péče.

•Kvalita v laboratořích. Akreditace zdravotnických zařízení podle SAK a JCI.

•Nástroje managementu kvality.

Požadavky:

Povinná účast na 80% cvičení. Plnění zadání samostatné práce na seminářích – max. 10 bodů na semináři. Celkově může student získat ze cvičení max. 100 bodů. Písemný zkouškový test za 50 bodů (student musí napsat test na minimálně 50% bodů). Celkové hodnocení je kombinací 50% bodů ze seminářů a bodů za písemný test. Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů. Hodnocení dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Definice kvality, historie kvality. Kvalita ve zdravotnických zařízeních.

•Staré a nové nástroje pro řízení kvality.

•Řízení rizik. Maticová diagram. FTA, FMEA.

•Akreditace zdravotnických zařízení podle SAK a JCI. Příručka kvality.

•PDCA. TQM. Six Sigma.

•Metody průmyslového inženýrství v oblasti řízení kvality ve zdravotnictví.

•Optimalizační metody v řízení kvality. Software v oblasti řízení kvality a optimalizace.

•Oborové systémové přístupy. Národní politika v řízení kvality.

•Spolehlivost zdravotnických prostředků - Základní výpočty spolehlivosti zdravotnické techniky, s tím spojené normy.

•10. Stanovení kvantitativních charakteristik spolehlivosti pomocí statistických údajů o poruchách výrobku.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Definice kvality, historie kvality. Kvalita ve zdravotnických zařízeních.

•Staré a nové nástroje pro řízení kvality.

•Řízení rizik. Maticová diagram. FTA, FMEA.

•Akreditace zdravotnických zařízení podle SAK a JCI. Příručka kvality.

•PDCA. TQM. Six Sigma.

•Metody průmyslového inženýrství v oblasti řízení kvality ve zdravotnictví.

•Optimalizační metody v řízení kvality. Software v oblasti řízení kvality a optimalizace.

•Oborové systémové přístupy. Národní politika v řízení kvality.

•Spolehlivost zdravotnických prostředků - Základní výpočty spolehlivosti zdravotnické techniky, s tím spojené normy.

•Stanovení kvantitativních charakteristik spolehlivosti pomocí statistických údajů o poruchách výrobku.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].ZGODAVOVÁ, K.: Kvalita zdravotnických služeb, e-učebnice. 2008.

[2].NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0.

[3].NENADÁL J.: Systémy managementu kvality: co, proč a jak měřit? Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4

[4].ISO/IWA 1:2001. Směrnice pro proces zlepšování služeb zdravotnických organizací. Praha: ČNI, 2004.

[5].ŠEBESTOVÁ, M.: Jakost v souladu s ISO 9000 pro zdravotnické služby. Metodický materiál CQS. Praha 2000. http://www.cqs.cz

[6].ŠEBESTOVÁ, M.: Význam standardů pro zdravotnictví a společnost. 5. parlamentní zdravotnický, seminář. „Potřebuje české zdravotnictví certifikace“. Praha, leden 2002

[7].TAGUE, Nancy R. The quality toolbox. 2nd ed. Milwaukee, Wis.: ASQ Quality Press, 2005. ISBN 978-0-87389-639-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-330
Plášková A.
Kamenský V.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-330
Kneppo P.
16:00–17:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt
místnost KL:B-433
Holá M.
Homolková M.

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. KI a MZT
místnost KL:B-730
Homolková M.
Chocholatá J.

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-433

Klíčová B.

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. KI a MZT
místnost KL:B-730

Klíčová B.

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Počítačová učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5820206.html