Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management zdravotnických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSMZZ Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Ján Lešták
Přednášející:
Martina Caithamlová, Petra Hospodková
Cvičící:
Martina Caithamlová, Petra Hospodková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními kategoriemi managementu jako je organizování, rozhodování, ovlivňování či vedení lidí. Součástí předmětu je též úvod do krizového managementu. Předmět je doplněn o základní informace týkající se odlišností zdravotnického zařízení od klasické firmy. Semináře jsou zaměřeny prakticky, jde o sérii případových studií a skupinových prací sloužící k aplikaci teoretických znalostí na reálnou situaci.

Požadavky:

Získání min. 50 ze 100 bodů:

a) max. 50 bodů - za aktivitu, případové studie a dílčí aktivity na seminářích

b) max. 50 bodů - zkouška. Zkouška se skládá z písemné části a poté z části ústní. Zkouškový test je především koncipován na základě látky z přednášek. Z testu je možné získat max. 30 bodů. Pokud student úspěšně napíše test (požadována je min. 50% úspěšnost), postupuje k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky je max. za 20 bodů. Pokud student úspěšně dokončí písemnou část zkoušky, nikoliv však ústní, v náhradním termínu opakuje pouze druhou část zkoušky.

Komplexní známka z předmětu bude složena z písemného testu, z ústní zkoušky a z bodů ze cvičení (celkové bodové hodnocení předmětu je 100 bodů=100 %), výsledná klasifikace se udělí dle stupnice ECTS.

Získání zápočtu je podmíněno docházkou na semináře a aktivitou na seminářích. Jsou povoleny maximálně 2 absence na seminářích.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Úvod do předmětu. Pojetí a postavení managementu v organizaci. Definice managementu, pojetí a úkoly managementu. Moderní přístupy v managementu. Profil a osobnost manažera.

•Plánování, smysl plánování, úkoly plánování. Členění plánů z hlediska věcného, časového, účelového a úrovně řídicích procesů.

•Management lidských zdrojů - obsah a význam náboru, výběru a hodnocení pracovníků. Motivace a odměňování.

•Rozhodování, základní pojmy. Teorie rozhodování. Klasifikace a struktura rozhodovacích procesů. Věcná a procedurální stránka rozhodování.

•Organizování. Základní prvky a logika procesu organizování. Typy organizačních struktur.

•Kontrolní činnost. Postavení kontrolní činnosti v rámci podnikového managementu.

•Komunikace. Obecné zásady úspěšné komunikace. Formy komunikace. Efektivní vedení porad.

•Specifika řízení organizací ve zdravotnictví.

•Time management. Efektivita využívání pracovního času. Techniky analýzy.

•Management a leadership ve zdravotnickém zařízení.

•Management změn a transformační management. Obsah, principy a cíle řízení změn. Proces řízení změn, druhy změn.

•Krizový management a krizová komunikace. Vnitřní a vnější příčiny krizí. Analýza rizik.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Organizace seminářů. Úvod do předmětu, hodnocení. Historický vývoj managementu - významné osobnosti v historii managementu (Taylor, Baťa, Ford)

•Moderní přístupy v managementu.

•Subjektivní předpoklady pro výkon manažerské práce.

•Cíle a úrovně řízení. Řešení konfliktů.

•Případová studie - Tvorba organizačního řádu ZZ. Prezentace výsledků, vyhodnocení PS.

•Komunikace, komunikační dovednosti. Případová studie - Farmaceutická firma

•Myšlenkové mapy

•Hodnocení zaměstnanců v praxi – případová studie.

•Případová studie - Management změny.

•Závěrečná diskuse a vyhodnocení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol.: Manažerské rozhodování - metody, postupy a nástroje, 3. vydání. Ekopress, 2017. ISBN 978-80-87865-33-0

[2]. WALSHE, K., SMITH, J.: Healthcare Management. United Kingdom, Open University Press, 2016. ISBN 978-03-35263-52-3.

[3]. BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 9788024732756.

[4]. GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví: řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví: kvalita zdravotní péče a její vyhodnocování. Brno: Computer Press, 2003. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-7226-996-8.

[5].PLAMÍNEK Jiří: Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0629-5

[6].STRNAD, Ladislav a Ivan GLADKIJ. Případové studie ze sociálního lékařství, managementu zdravotnických institucí, ekonomiky zdravotnictví. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0777-9.

[7].ARMSTRONG, Michael. How to manage people. Philadelphia: Kogan Page, 2011. ISBN 978-0-7494-6163-8.

[8].VOLKER ERIC AMELUNG. Healthcare Management: Managed Care Organisations and Instruments. Imprint: Springer, 2013. ISBN 9783642387128

[9].SULLIVAN, Eleanor J. a Gayle. GARLAND. Practical leadership and management in healthcare: for nurses and allied health professionals. 2nd ed. Harlow, England: Pearson, 2013. ISBN 9781447912064.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-537
Caithamlová M.
Hospodková P.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Caithamlová M.
Hospodková P.

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5819806.html