Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSBSCD Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Aleš Tichopád
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Aleš Tichopád
Cvičící:
Eliška Friebová, Martina Homolková, Vojtěch Kamenský
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na metody statistické analýzy určené především pro medicínský výzkum a potřeby klinického hodnocení zdravotnických prostředků. Studenti se v rámci předmětu seznámí s metodologií klinického výzkumu, designem klinických studií a následně s běžně používanými metodami zpracování a testování klinických dat.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Povinná účast na seminářích (max. 2 absence). Student je povinen se na seminář předem připravit, vypracovat zadané samostatné práce a úspěšně napsat vstupní test na začátku hodiny; nesplnění těchto podmínek může vést k vyloučení studenta z daného semináře a je považováno za absenci. Student je povinen splnit zápočtový test minimálně na 50 %.

Požadavky zkoušky:

Zkouška je ústní, kde si student losuje z otázek pokrývající témata přednášek. Aby byl student připuštěn k ústní zkoušce, musí mít splněny požadavky zápočtu a napsat na min. 50 % zkouškový test skládající se z početních příkladů.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

Statistická metodologie, populace a výběr

Základní design klinických studií

Metody kvalitativního výzkumu

Metody kvantitativního výzkumu

Náhodná veličina, základní rozdělení pravděpodobnosti

Vyhodnocení klinických studií: popisná statistika

Intervaly spolehlivosti a základy statistického testování

Vyhodnocení klinických studií: statistické testování – parametrické testy I

Vyhodnocení klinických studií: statistické testování – parametrické testy II

Vyhodnocení klinických studií: statistické testování – neparametrické testy

Vyhodnocení klinických studií: statistické testování – testování kontingenčních tabulek

Asociace ve čtyřpolní tabulce (RR, OR a jejich intervaly spolehlivosti)

Korelace v biomedicínském výzkumu

Analýza přežití

Osnova cvičení:

Základy práce se statistickým softwarem

Design klinických studií – metody randomizace, zaslepení, velikost experimentálního vzorku

Metody kvantitativního výzkumu – experimentální a neexperimantální studie

Metody kvalitativního výzkumu – systémy kódování, dotazníky, rozhovory, focus groups

Pravděpodobnost, náhodná veličina s normálním rozdělením

Přehled statistických nástrojů pro popis dat a jejich zpracování

Intervaly spolehlivost

Statistické testování – parametrické testy I

Statistické testování – parametrické testy II

Statistické testování – neparametrické testy

Statistické testování – kontingenční tabulky

Výpočty RR, OR a jejich použití v biomedicínském výzkumu

Analýza přežití – pravděpodobnost přežití, Kaplan-Meierova analýza přežití

Prezentace výsledků v biomedicínském výzkumu

Cíle studia:

Cílem studia je studenta seznámit se základními metodami využitelnými v návrhu výzkumu, jeho provedení, zpracování dat, vyhodnocení a interpretací.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1].PAVLÍK, Tomáš a Ladislav DUŠEK. Biostatistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-782-6 (https://portal.med.muni.cz/clanek-590-biostatistika.html)

[2].PAVLÍK, Tomáš. Biostatistika pro matematickou biologii. (http://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=aplikovana-analyza-klinickych-a-biologickych-dat--biostatistika-pro-matematickou-biologii )

Doporučená literatura:

[1].CHATFIED, Christopher. Statistics for technology: a course in applied statistics. 3rd ed. (rev.). Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC, 1998. ISBN 978-0-412-25340-9

[2] JARKOVSKÝ, J.: Analýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat, IBA MU, Brno (https://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=aplikovana-analyza-klinickych-a-biologickych-dat--analyza-a-management-dat-pro-zdravotnicke-obory)

[3].LITSCHMANNOVÁ, M.: Úvod do statistiky (VŠB Ostrava), e-learning (https://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky)

[4].HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4

[5].The Probability and Statistics EBook. Los Angeles: Statistics Online Computational Resource. 2014. (Volně dostupné na: http://wiki.stat.ucla.edu/socr/index.php/EBook)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-330
Tichopád A.
Kamenský V.

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-331
Homolková M.
Holá M.

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. robotiky a asis. tech.
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5817706.html