Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přehled lékařské přístrojové techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSPLPT Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Martin Rožánek
Přednášející:
Tomáš Dřížďal, Petr Kudrna, Martin Rožánek
Cvičící:
Ladislav Bís, Václav Ort, Petr Volf
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na lékařskou přístrojovou techniku a zobrazovací systémy v lékařství. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy běžně používané přístrojové techniky. Obsah předmětu je volen tak, aby postačil k pochopení a zvládnutí problematik i v dalších navazujících předmětech. Předmět pokrývá diagnostickou a terapeutickou techniku, včetně zobrazovacích systémů. Posluchač se seznámí a základními technickými parametry přístrojů běžně používaných v klinické praxi. Předmět pokrývá kategorizaci zdravotnických prostředků, přístroje pro měření krevního tlaku, měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) – elektrokardiografy, pacientské monitory životních funkcí, měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalograf, měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf., elektrochirurgické jednotky (ESU), kardiostimulátory, defibrilátory, vybavení jednotek intenzivní péče, plicní ventilátory a základní zobrazovací systémy RTG, CT, SPECT, PET a UZV. Součástí předmětu je i přehled metod používaných v radioterapii.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní účast na všech cvičeních včetně domácí přípravy; absenci na

cvičení ze závažných důvodů je možné předem nebo bezprostředně po

cvičení omluvit u cvičícího úlohy, který určí způsob náhrady.

2. Odevzdání všech úkolů ze cvičení dle požadavku cvičících a případné

protokoly ze cvičení musejí být odevzdány vždy nejpozději do

bezprostředně následujícího cvičení.

Podmínky zkoušky:

Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení,

včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy. Není dovoleno při

zkoušce používat literaturu ani jinou nápovědu. Podmínkou započtení bodů

ze zkoušky do celkového hodnocení z předmětu je zisk alespoň 40 bodů ze

zkoušky.

Podíl bodů ze semestru a zkoušky na celkovém hodnocení dle ECTS (max.

100 bodů):

Semestrální test: 20 bodů, závěrečná zkouška: 80 bodů.

Semestrální test má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a

cvičení, včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy, probrané

do konce bezprostředně předcházejícího výukového týdne. Není dovoleno

při semestrálním testu používat literaturu ani jinou nápovědu.

Absolvování semestrálního testu není podmínkou zisku zápočtu.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Kategorizace zdravotnických prostředků, mezinárodní směrnice (direktivy EU).

•Přístroje pro měření krevního tlaku.

•Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) – elektrokardiografy, měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalograf, měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf.

•Elektrochirurgické jednotky (ESU).

•Kardiostimulátory, defibrilátory.

•Jednotky intenzivní péče – vybavení, plicní ventilátory, metody umělé plicní ventilace.

•Konvenční zobrazovací systémy - RTG.

•Výpočetně tomografické zobrazovací systémy - CT.

•Zobrazovací systémy v nukleární medicíně - SPECT, PET.

•Ultrazvukové zobrazovací systémy - UZV.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

•Úvodní cvičení, BOZP, požadavky předmětu, seznámení s úlohami.

•Měření krevního tlaku.

•Elektrokardiografie.

•Monitory vitálních funkcí

•Kardiostimulátory, defibrilátory.

•Elektrochirurgické jednotky (ESU), infuzní technika a lineární dávkovače.

•Elektroterapie, magnetoterapie.

•Ultrazvukové terapeutické přístroje.

•Umělá plicní ventilace.

•Ultrazvukové diagnostické přístroje (UZ zobrazovací systémy).

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006. Česká matice technická (Academia). ISBN 80-200-1308-3.

[2].PENHAKER, Marek. Lékařské diagnostické přístroje: učební texty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0751-3.

[3].ČSN EN 60601-1. Zdravotnické elektrické přístroje: Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Praha: Český normalizační institut, 1994.

[4].ZUNA, Ivan a Lubomír POUŠEK. Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice I. Vyd. 2. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2000. ISBN 978-80-01-03779-9.

[5].SRNA, MichaL a Pavlína HOJCSKOVÁ. Webový portál PET-SPECT. http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/

[6].ČVUT. Výukové videoprogramy. http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603

[7].WEBSTER, John G. The measurement, instrumentation, and sensors handbook. Boca Raton, Fla.: CRC Press published in cooperation with IEEE Press, c1999. ISBN 9780849383472.

[8].BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. The Biomedical Engineering Handbook Four Volume Set. Fourth Edition. CRC Press Taylor & Francis, 2015. ISBN 978-143-9825-334.

[9].WEBB, Steve a M. A. FLOWER. Webb's physics of medical imaging. 2nd ed. Boca Raton: Taylor & Francis, 2012. Series in medical physics and biomedical engineering. ISBN 9780750305730.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-230
Rožánek M.
Kudrna P.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-230
Dřížďal T.
14:00–15:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:A-010
Bís L.
Ort V.

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
místnost KL:A-010
Bís L.
Ort V.

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
místnost KL:A-010
Bís L.
Ort V.

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5816506.html