Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSEK Z,ZK 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Lucie Severová
Přednášející:
Martina Caithamlová, Petra Hospodková
Cvičící:
Martina Caithamlová, Eliška Friebová, Petra Hospodková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět představuje hlavní zákonitosti a pojmy mikroekonomie, problematiku trhu, tržního prostředí, tržní rovnováhy, poptávky a nabídky. Dále je v rámci předmětu probírána elasticita poptávky a nabídky - grafické a matematické vyjádření elasticity, chování spotřebitele včetně jeho optima. Po ní pak následuje teorie firmy, kde jsou probírány náklady a produkce, optimum z hlediska maximalizace zisku apod. V závěru mikroekonomické části je představena tématika dokonalé a nedokonalé konkurence (monopol, oligopol, monopolistická konkurence).

Z hlediska makroekonomie se předmět zabývá především hrubým domácím produktem, jeho tvorbou, rozdělením a praktickým využitím. V rámci makroekonomie je probírán trh peněz, dále pak monetární politika, její nástroje a cíle. Inflace, její podstata, formy, příčiny a důsledky. Nezaměstnanost. Další část předmětu je věnována fiskální politice, tvorbě státního rozpočtu, dodržování Maastrichtských kritérií. Závěr předmětu se zabývá mezinárodním obchodem, platební bilancí a měnovými kurzy.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je podmíněn docházkou na semináře (max. 2 absence).

Zároveň se píší v průběhu semestru dva průběžné testy - jeden z Mikroekonomie a jeden z Makroekonomie - kde u každého testu musí být úspěšnost min. 50% (každý test max. 25 bodů, úspěšnost min. 12,5 bodu z každého testu).

Zkouška je ústní (max. 50 bodů).

Hodnocení podle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek

•Úvod do ekonomie - základní ekonomické pojmy (původ ekonomie jako vědy, stručný vývoj ekonomického myšlení, potřeby, statky, služby, stavové a tokové veličiny, průměrné, mezní a celkové veličiny).

•Ekonomický systém a jeho prvky

•Teorie chování spotřebitele, celkový užitek, mezní užitek, poptávka a odvození poptávkové křivky, faktory ovlivňující poptávku, elasticita poptávky, kardinalistická na ordinalistická teorie měření užitku.

•Teorie chování výrobce, nákladová funkce, produkční funkce, optimální výstup produkce, tržní subjekty, nabídka, faktory ovlivňující nabídku.

•Dokonalá konkurence, základní charakteristika dokonale konkurenčního prostředí, rovnováha na dokonale konkurenčním trhu, teorém pavučiny.

•Nedokonalá konkurence a její formy (monopol, oligopol, monopolistická konkurence), tržní selhání.

•Hospodářský proces a jeho fáze, výrobní faktory a jejich ceny.

•Úvod do makroekonomie: Hospodářská politika. Hrubý domácí produkt. Makroekonomické výdajové modely.

•Trh peněz a monetární politika.

•Agregátní poptávka a nabídka. Model AD - AS. Ekonomické cykly.

•Fiskální politika. Veřejné rozpočty.

•Trh práce, nezaměstnanost a její důsledky. Politika zaměstnanosti a její nástroje.

•Inflace, měření inflace, příčiny a důsledky inflace. Phillipsova křivka. Náklady inflace.

•Platební bilance. Mezinárodní obchod a světová ekonomika.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů

•Posuny křivek poptávky a nabídky, procvičení determinantů křivek, aplikace cenové elasticity poptávky.

•Kardinalistická a ordinalistická teorie užitku - optimum spotřebitele, tvorba indiferentních křivek a křivky rozpočtového omezení. MRS (mezní míra substituce).

•Náklady a produkce v krátkém a dlouhém období. Maximalizace zisku. Výnosy z variabilního vstupu. Implicitní náklady. Izokvanta, izokosta.

•Dokonalá konkurence - grafické znázornění, výpočet optimálního množství, pokud firma max. zisk, nabídka v krátkém období.

•Nedokonalá konkurence v praxi - Monopol, monopolistická konkurence a oligopol. Příklady, maximalizace zisku, grafické znázornění.

•Trhy výrobních faktorů - specifika trhu, trh půdy, trh práce, trh kapitálu.

•Hrubý domácí produkt - tvorba a měření. Procvičení pojmů nominální a reálný HDP. HNP, ČDP, deflátor HDP.

•Dvousektorový, třísektorový a čtyřsektorový výdajový model.

•Trh peněz a monetární politika. Multiplikace depozit. Peněžní agregáty.

•Problematika agregátní poptávky a nabídky. Model AD-AS. Rovnováha v modelu AD-AS. Hospodářské cykly.

•Fiskální politika a její nástroje. Státní rozpočet ČR.

•Nezaměstnanost - měření, členění, náklady nezaměstnanosti.

•Inflace - měření inflace, vývoj inflace v ČR, příčiny inflace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].SOUKUP Jindřich, POŠTA Vít, NESET Pavel, PAVELKA Tomáš: Makroekonomie, Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-537-7

[2].KRAMEŠ, Jaroslav: Makroekonomie. Základní kurz. Oeconomica, VŠE Praha, 2009 (3. přepracované vydání). ISBN 978-80-245-1580-9

[3].PAVELKA, Tomáš: Makroekonomie. Základní kurz. 2. vydání. Melandrium 2007, ISBN 978-80-86175-52-2

[4].HOŘEJŠÍ Bronislava, SOUKUPOVÁ Jana, MACÁKOVÁ Libuše, SOUKUP Jindřich: Mikroekonomie (6. aktualizované a doplněné vydání). Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-538-4

[5].MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: základní kurz. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2009. ISBN 978-80-86175-70-6.

[6].HOLMAN Robert: Ekonomie (6. vydání). Praha: C.H. Beck, 2016. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-278-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-330
Hospodková P.
Caithamlová M.

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-720
Caithamlová M.
Friebová E.

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-720
Caithamlová M.
Friebová E.

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5815906.html