Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zpracování dat – prognózy a risk analýza

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RISK Z,ZK 5 3P+2C
Garant předmětu:
Kateřina Pilařová
Přednášející:
Kateřina Pilařová, Václav Štěpán
Cvičící:
Kateřina Pilařová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Záměrem předmětu je předložit studentům teoretický základ nezbytný pro popis a zpracování experimentálních dat. Teoretické poznatky jsou následně aplikovány na ilustrativních příkladech praktického zpracování experimentálních dat a studenti se dále naučí využívat dostupný software a výpočetní techniku pro zpracování souboru experimentálních dat. Dále je cílem předmětu předložit studentům nástroje pro analýzu rizik a jejich kvalitativní a kvantitativní zhodnocení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do zpracování dat – reprezentativní data, základní popis dat, grafická prezentace exp. dat.

2.Nejistoty měření a zpracování dat, klasifikace jevů přispívajících k výsledné nejistotě, kvantifikace nejistot.

3.Základní statistické zpracování a průzkumová analýza jednorozměrných dat – popis a vlastnosti souboru jednorozměrných dat, ověření předpokladů o souboru dat, statistická analýza dat.

4.Výběrové metody, základní statistická rozdělení, transformace dat, bodové a intervalové odhady, intervaly spolehlivosti.

5.Lineární regresní modely, korelace, nelineární regresní modely.

6.Testování statistických hypotéz, analýza rozptylu, korelační analýza.

7.Popisná statistika vícerozměrných dat a průzkumová analýza, základní stat. analýza vícerozměrných dat.

8.Klasické interpolační postupy, spline interpolace, aproximace funkcí a polynomem, vyhlazování dat.

9.Kvalitativní risk analýza, identifikace a popis rizik, identifikace zdrojů rizik.

10.Kvantitativní risk analýza, stanovení a odhady pravděpodobností ohrožení a následků.

11.Zhodnocení rizik plánování činností k odvrácení a eliminaci rizik.

Osnova cvičení:

1.SW pro statistické zpracování dat a jejich vizualizaci.

2.Grafické zpracování a prezentace dat, ukázky dostupného SW se zaměřením na open-source SW.

3.Základní statistické zpracování a analýzy dat v programu R.

4.Základní statistické zpracování a analýzy dat v programu R.

5.Grafická vizualizace dat v programu R.

6.Testování normality dat, transformace dat, výpočet základních statistik.

7.Grafická vizualizace dat v závislosti na geografické poloze – použití software QGIS.

8.Kalibrace – kalibrace experimentálních dat.

9.Aproximace a interpolace jednorozměrných dat.

10.Aproximace a interpolace vícerozměrných dat.

11.Zpracování vybraného souboru dat s grafickým výstupem – samostatná práce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. M. Meloun, J. Militký: Statistická analýza experimentálních dat, ACADEMIA, 2004

2. M. J. Crawley: The R Book, WILEY, 2013

3. M. J. Crawley: Statistics: An Introduction Using R, WILEY, 2015

Doporučená literatura:

4.A. Fiels, J. Miles, Z. Field: Discovering Statistics Using R, SAGE Publications Ltd., 2012

5.Metodický pokyn MŽP 12/2005 pro analýzu rizik kontaminovaného území, který nahrazuje předcházející metodický pokyn pro zpracování analýzy rizika z roku 1996 (publikovaný jako Příloha Zpravodaje MŽP č. 8/1996).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5728806.html