Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vnitropodnikové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C6401 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět U63C6401 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-VPRI-01 (vztah je symetrický)
Předmět U63C6401 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-VPRI-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Cílem předmětu je porozumět různým aspektům podnikového řízení, managementu a manažerským funkcím v co nejširších souvislostech, a také z hlediska souvislostí externího a interního prostředí podniku, dosažení a udržení konkurenční výhody, organizační formy, zaměření, cílů, stádia v životním cyklu podniku apod.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:

týmová práce: 2x prezentace a 2x kritická hodnocení prezentací (max. 32 bodů standardních + až 12 bodů bonusových)

individuálně: možnost získat až 16 bodů za aktivitu na cvičeních.

K získání zápočtu je potřeba dosáhnout minima 30 bodů z celkem 60 maximálně možných.

Požadavky k absolvování předmětu:

-minimální počet bodů získaných za práci v semestru: 30

-z ústního přezkoušení1 je potřeba dosáhnout minima 20 bodů., tzn. 50% z maxima 40 bodů.

Celkové hodnocení (maximum = 100 bodů):

-vypracování dvou prezentací (týmově): až 32 bodů

-individuální aktivita na cvičeních: až 16 bodů

-dvě kritická hodnocení prezentací (týmově): až 12 bodů

-závěrečná ústní zkouška: až 40 bodů.

Detailní informace budou zveřejněny v MS Teams předmětu „Vnitropodnikové řízení“.

1v případě nepříznivé epidemiologické situace možná alternativa on-line testování Moodle

Osnova přednášek:

Osnova přednášek (okruhy):

•uvedení do předmětu, obsah a způsob práce ve cvičeních

•základní principy řízení ve firmě Baťa, procesní řízení

•systém řízení podniku a jeho složky, vnitropodnikové řízení jako součást řízení podnikového

•dopad podnikové strategie, strategické mapy cílů a jejich ukazatelů, využití BSC ve vnitropodnikovém řízení, konkurenční výhoda, její vytvoření, udržení a význam

•stanovení způsobu určení/propočtu a evidence pro klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

•využití informačních a řídicích nástrojů, provozní rozpočty, jejich interakce s kapacitním plánem a produktovým portfoliem,

•návrh výnosově-nákladového vícestupňového kalkulačního vzorce jako obrazu produkčního procesu

•propočet prodejního plánu a jeho vazba na kalkulační vzorec, návrh zajištění distribuce ve vazbě na prodejní a produkční plán

•návrh struktury podnikového účetního systému, návrh hlavních syntetických účtů finančního účetnictví pro řešený projekt

•návrh struktury a obsahu účtů vnitropodnikového účetnictví, primárně ve vazbě na provozní rozpočty a kalkulační vzorec, využití odpovědnostního přístupu k účetnictví

•návrh řešení směřující ke propojení finančního a vnitropodnikového účetnictví

•propočet stanovených KPI a jejich vyhodnocení pro navržené řešení v projektu

•postup při návrhu inovace vnitropodnikového řízení v kontextu poučení se z vytvořeného projektu, hlavní inovační směry, rekapitulace využitých informačních a řídicích nástrojů, jejich klíčové vazby.

pozn.: dne 5. 4. 2021: volný den – Velikonoční pondělí / výkladová látka bude rozdělena do jiných přednáškových dnů

Osnova cvičení:

pracuje se v týmech a rovněž individuálně. Během prvního cvičení se studenti rozdělí do 6 týmů o 3-5 osobách, samozřejmě v závislosti na počtu studentů. Důležitá je rozmanité složení týmu, jeho diverzita, přičemž primárně se studenti do týmů rozdělují sami. Nebude-li prokazatelná shoda, popř. studenti nerespektují diverzitu, rozhodne o složení týmu vyučující.

Výukové materiály budou postupně zveřejňovány v průběhu semestru ve složce Soubory v příslušném týmu MS Teams pro cvičení předmětu „Vnitropodnikové řízení“.

pozn.: dne 5. 4. 2021: volný den – Velikonoční pondělí / naplánované aktivity budou rozděleny do termínově sousedících cvičení.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu by studenti měli vnímat klíčové principy vnitropodnikového řízení, controllingu a práci manažera, manažerských funkcí, přístupů a technik.

Studijní materiály:

Základní literatura:

-Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku – Sbírka úloh pro cvičení, Vyd. ČVUT v Praze, 2014

-Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku – Souhrnná úloha, Vyd. ČVUT v Praze, 2010

-Řepa, V.: Podnikové procesy, ISBN: 80-247-1281-4, Grada, 2006

-Schermehorn, J.R., Exploring Management, Third edition, 978-0-470-87821-7, 2012

Doporučená literatura:

-Fišer, R.: Procesní řízení pro manažery, ISBN: 978-80-247-5038-5, Grada, 2014

-Fotr, J., Švecová, L. a kol.:Manažerské rozhodování, ISBN: 978-80-87865-33-0. 3. vydání, Ekopress, 2016

-Jeston, J., Nelis, J.: Business Process Management, ISBN-13: 978-0415641760, 3rd edition, Routledge, London, 2014

-Rybka, Z., Základní zásady Baťova systému řízení, ISBN: 978-80-906540-1-3, 4. vydání, Zlín 2016

-Scholleová, H.: Investiční controlling, ISBN: 978-80-247-2952-7, Grada Publishing, 2009

-Šmída, F.: Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, ISBN: 978-80-247-1679-4, e-kniha, 2007

-Tuček, D. et al.: Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol, ISBN: 978-80-7478-674-7, Wolters Kluwer, 2015.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5719506.html