Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy odborné práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U00C4104 Z 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět U00C4104 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-ZODB-02 (vztah je symetrický)
Předmět U00C4104 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-ZODB-02
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:
Požadavky:

Výběr tematického okruhu BP: 0-10 b.

Vyhledání zdrojů v Ebsco a Helgi k vybranému tématu: 0-10 b.

Rešeršní seznam literatury: 0-30 b.

Projekt BO nanečisto: 0-50 b.

Osnova přednášek:

1. Hlavní fáze tvorby bakalářské práce.

2. Zdroje informací a rešerše literatury.

3. Formulace cíle a výzkumných otázek.

4. Struktura práce.

5. Hlavní vědecké metody – komparace, analýza, případová studie aj. Metody zpracování dat.

6. Citování a vytváření seznamu literatury.

7. Citační a autorská etika.

8. Formální požadavky na odbornou práci

9. Abstrakt

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními standardy a požadavky kladené na bakalářské práce. Pozornost je věnována jednotlivým fázím psaní práce, názvu práce, formulace cíle a výzkumných otázek práce, hlavním výhodám a nevýhodám jednotlivých vědeckých metod, strukturaci textu, ale také formálním požadavkům a seznámit s hlavními informačními zdroji a způsoby citování.

Studijní materiály:

Povinná:

ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

ŠANDEROVÁ, J. a A. MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-86429-40-7

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

Doporučená:

WEYERS, J. a K. MCMILLAN. How to Cite, Reference & Avoid Plagiarism at University. Harlow: Pearson Education Limited, 2013. ISBN 978-0-273-77333-7.

PECORARI, D. Teaching to avoid plagiarism: how to promote good source use. Maidenhead: Open Univ. Press, 2013. ISBN 978-0-335-24593-2.

materiály na Moodle

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5709506.html