Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Finanční a daňový systém

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
U63C5301 ZK 3 2P+0C
Vztahy:
Předmět U63C5301 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-FIDS-01 (vztah je symetrický)
Předmět U63C5301 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-FIDS-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Vývoj a aktuální stav vědeckého poznání v oblasti řízení finančních institucí, finančního a daňového systému v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky. Vymezení kategorie „finanční instituce“. Klasifikace finančních institucí. Typologie finančních institucí. Postavení a význam finančních institucí v soudobém tržním systému. Daňový systém v ČR, systém a třídění daní. Orientace v základních finančních případech a kalkulace.

Požadavky:

Student vykonává zkoušku, která se skládá ze dvou částí - Daně a daňový systém - Finanční systém a jeho regulace. Zkouška je vykonávána formou testů - dvou průběžných a pak závěrečný test z celé problematiky. Nebudou-li umožněny kontaktně, pak budou realizovány přes nástroje informačního systému ve stanovených termínech vyučujícího.

Osnova přednášek:

. Veřejné a finanční instituce v ČR a EU.

. Fiskální politika a nerovnováha veřejných financí (bilance a operace centrální vlády, mechanismy fiskální politiky, vazba dluhového financování na kapitálové trhy).

. Daň a její vlastnosti. Konstrukce daně a daňový systém v ČR.

. Vliv daní na chování ekonomických subjektů, zdanění příjmů, majetku a spotřeby. Efektivnost daní a redistribuční dopady daní. Vazba dluhového financování na kapitálové trhy.

. Daň z příjmu fyzických osob a sociální pojistné, příjmy ze závislé činnosti z pohledu daně z příjmu fyzických osob, příjmy ze zaměstnání pro sociální pojistné, daň z příjmu právnických osob. Daň z přidané hodnoty, silniční a majetkové daně.

. Finanční trhy, model alokace finančních prostředků na finančním trhu, struktura a institucionální uspořádání, finanční zprostředkování. Trendy na světových finančních trzích. Teorie kapitálového trhu.

. Peníze, emise a oběh peněz. Investiční teorie - poptávka, nabídka, vztah výnosů, rizika a likvidity. Instrumenty finančního trhu, jejich typy a obchodování. Daňové aspekty a jejich vliv na rozhodování investora, vliv na realizovaný výnos.

. Banky, bankovní systém v ČR a jeho regulatorní rámec. Vývoj po roce 1989, banka a její úloha na finančním trhu, druhy bank. Centrální banka - vznik, funkce a bilance centrální banky. Česká národní banka, Evropská centrální banka, současný vývoj centrálního bankovnictví. Regulace a dohled nad finančními institucemi. Měnová politika centrální banka a nástroje měnové politiky.

. Bankovní obchody a jejich charakteristika. Dopad bankovních obchodů do hlavních účetních výkazů komerční banky, bilance komerční banky a výkaz zisků a ztrát komerční banky.

. Organizace platebního styku a platební produkty (platební karty, směnky, šeky). Elektronické bankovnictví a cloud banking.

. Depozitní (vkladové) bankovní produkty a jejich parametry - běžné a vkladové účty, stavební spoření, dluhové cenné papíry, hypotéční zástavní listy. Pojištění vkladů.

. Úvěrové bankovní produkty a jejich parametry (průběh úvěrového vztahu, smlouva o úvěru, způsoby stanovení a výpočet úroků, konstrukce umořovacího plánu) - kontokorentní, eskontní, spotřebitelské a hypotéční úvěry, bankovní záruky, ostatní. Alternativní formy financování (faktoring, forfaiting, leasing). Risk management banky.

. Druhy a charakteristika investičních instrumentů - dluhové cenné papíry, akcie, kolektivní financování, deriváty, nemovitosti a drahé kovy. Teorie a hodnocení výkonnosti portfolia.

. Pojistné trhy jako součást finančních trhů, pojistný trh v ČR a EU. Pojištění jako nástroj eliminace rizika, význam z makroekonomického a mikroekonomického pohledu. Členění a druhy pojištění. Cena a struktura ceny pojištění. Penzijní připojištění.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu bude student schopen provést analýzu a rozbor základních daňových přístupů. Dokáže pomocí vyspělé argumentace vysvětlit rozdílné přístupy při finančním rozhodování podniků, využití bankovních produktů a objasnit funkci jednotlivých finančních institucí pro potřeby finančního řízení.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou uloženy na Moodle, příp. v Teams.

[P]DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 9788087865255.

[P] JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční management. Praha: CH BECK, 2013. ISBN 978-80-7400-052-2.

[P] RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK J. Finanční matematika pro každého. 8., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4831-3.

[P] REVENDA, Z., et all. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-279-6.

[P]SCHLOSSBERGER, O. Platební služby. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-238-3

[P] VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. a H. ZÍDKOVÁ. Daňový systém 2020. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-887-4.

[D] MISHKIN, F., The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Prentice Hall, 2013. ISBN 0132770245.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5908
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5667506.html