Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Psychologie krizových situací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCPKS KZ 3 6P+14C česky
Garant předmětu:
Ludmila Čírtková
Přednášející:
Ludmila Čírtková, Dana Rebeka Ralbovská
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen se základními teoretickými postuláty stresu a jeho zvládání včetně copingových strategií. Důraz bude kladen na prohloubení znalostí v oblasti krizové intervence. Praktická část bude zaměřena na potřeby pracovníků IZS (kdo je pracovníkem IZS, jaké jsou na něho kladeny požadavky, jak by se měl chránit před vyhořením apod.). Praktická výuka proběhne formou sebezkušenostních cvičení. Součástí praktických cvičení bude metodika CISM (Critical Incident Stress Management).

Požadavky:

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je podmínkou:

1. absolvování všech seminářů a to formou aktivního zapojení do dění,

2. prezentování zpracované seminární práce formou power pointové prezentace,

3. úspěšné absolvování zápočtového testu.

Student je povinen zpracovat a prezentovat power pointovou prezentaci na téma předmětu nebo osobních zájmů v rámci poskytování posttraumatické péče nebo psychosociální intervenční péče členům a příslušníkům IZS.

Otázky v zápočtovém testu budou plně kolidovat s výukou realizovanou v průběhu semestru.

Studenti můžou k přípravě na zápočtový test rovněž využít studijní oporu, která je dostupná na webových stránkách předmětu.

Závěrečná známka (KZ) bude vycházet z následujícího hodnocení:

1. body za prezentaci seminární práce (maximum 5 bodů)

2. hodnocení zápočtového testu ( maximum 30 bodů a hodnocení vychází z ECTS)

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu, terminologie, vliv extrémní zátěže na psychiku jedince.

2. týden Systém poskytování posttraumatické, intervenční a psychosociální pomoci u jednotlivých složek IZS (PČR, HZS, ZZS).

3. týden Krizová intervence v rámci mimořádných událostí a krizových stavů (systém pomoci obětí a prevence trvalých psychických následků). Krizová intervence u pozůstalých.

4. týden Specifika práce s lidmi při mimořádných událostech, krizová komunikace.

5. týden Poskytování krizové intervence v rámci humanitární pomoci v interkulturním prostředí. Problematika migrace a migrační vlny.

6. týden Specifika přístupu k psychicky narušeným jedincům, jedincům pod vlivem krize a jedincům s psychiatrickou diagnózou.

7. týden Zvládání pocitu selhání a viny. Prevence syndromu vyhoření.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvod do studia předmětu, terminologie, vliv extrémní zátěže na psychiku jedince. Zadání ke zpracování referátů.

2. týden Stres a jeho zvládání, kognitivní mapa stresu, moderátory zdraví.

3. týden Působení extrémního stresu na lidskou psychiku. Copingové strategie. Nácvik zvládání vlivu stresu a stresogenních situací.

4. týden Systém pomoci obětem mimořádných událostí a krizových situací. Řešení modelových situací vycházejících z praxe příslušníků a členů IZS

5. týden Přednes a vyhodnocení powerpointových prezentací studentů 1 část.

6. týden Psychologické aspekty mimořádných událostí, primární, sekundární a terciární traumatizace.

7. týden Přednes a vyhodnocení powerpointových prezentací studentů 2 část.

8. týden Rozvoj komunikačních dovedností v rámci krizové komunikace u vybraných modelových situací.

9. týden Nácvik interakce s dětskou obětí a s handicapovaným jedincem v rámci mimořádných událostí.

10. týden Rozvoj komunikačních dovedností v oblasti multikulturní komunikace.

11. týden Vliv patologické religiozity na psychiku jedince. Sekty působící v ČR.

12. týden Nácvik interakce s psychicky narušením jedincem a jedincem pod vlivem neurotické nebo psychotické poruchy.

13. týden Přednes a vyhodnocení powerpointových prezentací studentů 3 část.

14. týden Zápočtový test. Případné konzultace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Ralbovská, R: Studijní opora.

RALBOVSKÁ, R. Psychologické aspekty mimořádných událostí. In: ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén. 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

BAŠTECKÁ, B. a kol. Psychosociální krizová spolupráce. Praha: Grada, 2013, 320 s. ISBN 978-80-247-4195-6.

HUMPL, L., PROKOP, M., J., TOBIÁŠOVÁ, A. První psychická pomoc ve zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. ISBN 978-80-7013-562-4.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2624-3.

VÁGNEROVÁ, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.

VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace: a komunikace rizika. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2510-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5646906.html