Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k diplomové práci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCSDP Z 1 2S česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Monika Donevová
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět by měl studentům vštípit správný způsob zpracování diplomové práce po formální stránce, včetně možností zpracování zjištěných výsledků a jejich správné interpretace. Dále bude seminář zaměřen na nácvik prezentace hlavních tezí diplomové práce vhodnou formou, tak aby byli studenti připraveni na obhajobu své diplomové práce u státní závěrečné zkoušky.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je 100% účast na třech seminářích, která bude kontrolována.

V opačném případě budou studenti ze znalostí přezkoušeni podle rozpisu, který vypíše garant předmětu.

Na požadované úrovni vypracovat odpovědi na zadané otázky.

.

Osnova přednášek:

Nejsou

Osnova cvičení:

Formální náležitosti diplomové práce, práce se šablonou, citace, informační zdroje.

Hypotézy, výzkumné otázky, metodika.

Vhodné formy prezentace výsledků, diskuze.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

HENDL, Jan, Jiří REMR a Tereza VACÍNOVÁ, 2017. Metody výzkumu a evaluace: efektivní vzdělávání všech žáků. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-262-1192-1.

CHRASTINA, Jan, 2019. Případová studie - metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu: Case study - a method of qualitative research strategy and research design. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-802-4453-736.

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN, 2017. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-271-0079-8.

Novotná, Hedvika, Špaček, Ondřej a Šťovíčková Jantulová, Magdaléna, 2020. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií. ISBN 978-80-7571-025-3.

SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva, Jan MICHALÍK a Martin LEČBYCH, 2019. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. 2., přepracované a aktualizované vydání. Písek: Genius Institut. Psyché (Grada). ISBN 978-80-270-5293-6.

TICHÁ, Ludmila. Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

Využití knihovních služeb ČVUT v Praze – podpora vzdělávání a výzkumu (využití databází). Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/index.php.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5646606.html