Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zajišťování obrany státu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCZOS ZK 2 10P česky
Garant předmětu:
Vladimír Karaffa
Přednášející:
Vladimír Karaffa
Cvičící:
Vladimír Karaffa
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o obecných principech zajišťování bezpečnosti v oblasti obrany před vnějším napadením a o obranné politice státu a jejím praktickým naplňováním v aktuální bezpečnostní situaci. Jeho smyslem je seznámit studenty se zásadami řízení bezpečnostního systému a řízení zdrojů na zajišťování obrany v mezinárodním kontextu, zejména členství ČR v NATO a EU. Studenti si po absolvování předmětu vytvoří ucelenou představu o významu opatření k zajišťování obrany a úloze ozbrojených sil v komplexním systému řízení bezpečnosti, v návaznosti na krizové řízení a řízení bezpečnosti ostatních sektorů při zajišťování životních a strategických zájmů státu. V předmětu bude probrán a analyzován obsah a pojetí Plánu obrany ČR, národního systému reakce na krize a systému přípravy občanů k obraně státu.

Požadavky:

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zpracování a odevzdání semestrální práci na zadané téma, v rozsahu 10 normostran.

Zkouška bude provedena distanční formou absolvováním testu v LMS Moodle. Na test má každý student 2 pokusy, v termínu od ukončení kurzu (od poslední přednášky) do konce řádného zkouškového období. V případě, že student bude v testu hodnocen známkou F (nevyhověl) bude opravná zkouška provedena ústní formou.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu, obrana státu, její zajišťování, základní pojmy obranného plánování.

2. týden Bezpečnostní prostředí, aktuální rizika a hrozby.

3. týden Koaliční potenciál obrany a bezpečnosti v rámci NATO, zapojení do operací NATO, EU, OBSE a OSN.

4. týden Bezpečnostní systém České republiky. Národní systém reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu

5. týden Ozbrojené síly ČR, jejich složení, rozvoj a použití při vojenských a nevojenských krizových situacích.

6. týden Proces obranného plánování, plán obrany ČR, dílčí plány obrany.

7. týden Povinnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při zajišťování obrany ČR.

8. týdenKrizové řízení v ČR v oblasti obrany, podpora hostitelskou zemí (Host Nation Support).

9. týden Finanční a materiální zdroje pro obranu státu.

10. týden Lidské zdroje pro obranu státu. Příprava občanů k obraně státu.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura povinná:

1.KARAFFA, Vladimír, Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA a kol. Vybrané kapitoly o bezpečnosti. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut, 2022, 624 s. ISBN 978-80-87125-35-9.

2.KARAFFA, Vladimír. Zajišťování obrany státu. STUDIJNÍ OPORA

3.Bezpečnostní strategie ČR. Praha: MV ČR, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5.

4.Obranná strategie ČR. Praha: MO ČR, 2017. ISBN 978-80-7278-702-9.

5.Koncepce výstavby Armády ČR 2030. Praha: MO ČR, 2015. 978-80-7278-619-0.

6.Doktrína Armády ČR. 4. vyd. Praha: Vydalo Ministerstvo obrany ČR – Odbor komunikace a propagace. 2019.

7.Nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu.

Literatura doporučená:

1.BAXA, Fabian a kol. Obranné plánování: plánování za nejistoty. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, [2018]. ISBN 978-80-7278-710-4.

2.TŮMA, Miroslav, Josef JANOŠEC a Josef PROCHÁZKA. Obranná politika Československé a České republiky (1989-2009). Praha: MO ČR – Prezentační a informační centrum MO, 2009. ISBN 978-80-7278-522-3.

3.Bílá kniha o obraně ČR. Praha: MO ČR, 2011. 978-80-7278-564-3.

4.Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

5.Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

6.Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

7.Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

8.GERHÁT, Ivan. Koncepce přípravy občanů k obraně státu: 2019-2024. Praha: MO ČR – Vojenský historický ústav Praha, 2019. ISBN 978-80-7278-775-3.

9.Dlouhodobý výhled pro obranu 2035. MO ČR 2019.

10.Odborný časopis: Obrana a strategie, dostupný z https://www.obranaastrategie.cz/. ISSN 1802-7199 (on-line).

11.Odborný časopis: Vojenské rozhledy, dostupný z https://vojenskerozhledy.cz/. ISSN 2336-2995 (online).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5645806.html