Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Krizové řízení ve veřejné správě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCKRVS Z,ZK 4 10P+6S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7KMCKRVS je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7KMCMKR
Garant předmětu:
Zdeněk Hanuška
Přednášející:
Zdeněk Hanuška
Cvičící:
Zdeněk Hanuška
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou krizového řízení, včetně tématiky kritické infrastruktury ve veřejné správě, s úkoly a působnostmi orgánů krizového řízení České republiky na všech úrovních při přípravě a řešení krizových situací, s právy a povinnostmi fyzických a právnických osob při řešení krizových situací, s organizačním uspořádáním a činností bezpečnostních rad a krizových štábů na všech úrovních řízení a s problematikou zvláštních skutečností.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočtový písemný test, ústní zkouška v rozsahu tematických okruhů.

Požadavky na studenta: aktivní plnění úkolů zadaných v rámci semináře.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu, právní předpisy a další dokumenty v oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

2. týden Základní pojmy, členění a typy hrozeb na území ČR, typové plány.

3. týden Krizové stavy a krizová opatření, finanční zabezpečení krizových opatření, stavy nouze podle zvláštních právních předpisů, krizové plány.

4. týden Působnost a úkoly vlády, ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a ČNB při přípravě na řešení a řešení krizových situací.

5. týden Působnost a úkoly orgánů krajů při přípravě na řešení a řešení krizových situací.

6. týden Působnost a úkoly orgánů obcí s rozšířenou působností a obcí při přípravě na řešení a řešení krizových situací.

7. týden Práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení krizových situací, plány krizové připravenosti.

8. týden Postavení, členění a úloha bezpečnostních rad v systému krizového řízení, zásady organizačního uspořádání a činnosti krizových štábů při řešení krizových situací.

9. týden Vybrané aspekty problematiky kritické infrastruktury.

10. týden Zvláštní skutečnosti.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. – 2. týden Orgány krizového řízení.

3. – 4. týden Příklady použití stavu nebezpečí při řešení konkrétních krizových situací.

5. – 6. týden Příklady použití nouzového stavu při řešení konkrétních krizových situací.

7. – 9. týden Příklady uspořádání krizových štábů na jednotlivých stupních řízení.

10. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

. Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky (čl. 43).

. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.

. Směrnice MV č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.

Doporučená literatura:

. Kol. autorů. Modul A; C; I; krizové řízení při nevojenských krizových situacích, ochrana obyvatelstva, kritická infrastruktura. Vydání první. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2021, 335 s. ISBN 978-80-7616-097-2.

. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu. Management záchranných prací. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 97 s. ISBN: 80-86634-67-1.

. HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných krizových situací. Praha: Linde, a.s., 2011, 104 s. ISBN: 978-80-7201-827-7.

. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Základy krizového managementu. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2004, 102 s. ISBN 80-86634-44-2.

. REKTOŘÍK, J. a kol. Krizový management ve veřejné správě - teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2004, 249 s. ISBN 80-86119-83-1.

. ANTUŠÁK, E., VILÁŠEK, J. Základy teorie krizového managementu. Praha: Karolinum, 2016, 130 s. ISBN 978-80-246-3443-2.

. ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. Brno: Tribun EU, 2014, 152 s. ISBN 978-80-0724-1.

. ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-0724-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5645706.html