Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

History of science and technology 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE0M16HVT Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět se zaměřuje na vystižení historického vývoje elektrotechnických oborů ve světě a v českých zemích. Jeho cílem je vzbudit zájem o historii a tradice studovaného oboru s přihlédnutím k vývoji technického školství, technického myšlení, k formování vědeckého a technického života v českých zemích a k pochopení vlivu techniky na fungování společnosti.

Požadavky:

Před ústní zkouškou každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a samostatně vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

Osnova přednášek:

1. Je elektrotechnika technická věda?

2. Elektřina - tajemná síla.

3. Ohňostroj elektrotechniky.

4. Vznik elektrotechnického průmyslu.

5. Elektrotechnické školské systémy v Evropě a jejich komparace.

6. Elektrotechnické spolky.

7. Postavení elektroinženýra a technických elit ve společnosti 19. - 21. století.

8. Významné osobnosti světové elektrotechniky.

9. Elektrifikace Evropy.

10. Elektrotechnika v době 2. světové války.

11. Noerbert Wiener a kybernetika.

12. Počítačový svět.

13. Mikromiaturizace.

14. Hodnocení elektrotechniky ze společenského a ekonomického hlediska.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

EFMERTOVÁ, Marcela, Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století: studie k vývoji elektrotechnických oborů. 1. vyd. Praha, LIBRI, 1999, 211 s. ISBN 80-85983-99-0.

EFMERTOVÁ, M., STARÝ, O. (eds.). VUT FEL. Historie, současnost, perspektivy. Almanach. LIBRI, Praha 2001. ISBN 80-7277-082-9.

MIKEŠ, J., EFMERTOVÁ, M. Elektřina na dlani, MILPO Média, Praha 2008. ISBN 978-80-87040-08-9.

FOX, R., GUAGNINI, A. Laboratories, workshops, and sites. Concepts and practices of research in industrial Europe, 1800-1914. University of California, Berkeley 1999.

HEILBRON, John. Electricity in the 17th and 18th centuries: a study of early modern physics. New York: Dover Publications, 1999. ISBN 0-486-40688-1.

ŠTOLL, I. Dějiny fyziky. Prométheus, Praha 2009, 582 s. ISBN 978-80-7196-375-2.

Kol. autor. Česká technika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. ISBN 80-01-03165-9.

JÄGER, Kurt, HEILBRONNER, Friedrich. Lexikon der Elektrotechniker. München: VDE, 2010. ISBN 978-3-8007-2903-6.

JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. VŠE - Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1450-5.

JÍLEK, F., SMOLKA, I. (eds.): Studie o technice v českých zemích 1800-1945. Díl 1.-6. NTM, Praha 1983-1995. SMOLKA, I. (ed.). Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Díl 1.-3., NTM, Praha 2003.

HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století: proměny spolenočsti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 2 sv. (478; 476 s.). Práce Historického ústavu AV R = Opera Instituti Historici Pragae. ada A, Monographia; vol. 43, 48. ISBN 978-80-7286-219-1.

PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0.

MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5608306.html